ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.5.802      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 宇利波米婆 * IP-ADV NP-OB1 N L030312 PHON uri VB-PRV L031444A PHON pameba 1 胡藤母意母保由 * NP-SBJ N L050667 N L050028 PHON kwo SFX L001002 PHON domo VB-CLS L030404A PHON omopoyu 2 久利波米婆 * IP-MAT IP-ADV NP-OB1 N L051047 PHON kuri VB-PRV L031444A PHON pameba 3 麻斯提斯能波由 * NP-ADV ADV L051421 PHON masite VB-CLS VB-STM L030886A PHON sinwopa VAX-PASS-CLS L000011 PHON yu 4 伊豆久欲利 * IP-MAT PP-PRD NP IP-REL PP NP WH-N L042007 PHON iduku P-CASE-ABL L000540A PHON ywori 5 枳多利斯物能曾 * VB-ADN VB-STM L030612A PHON ki VAX-STV-STM L000022 PHON tari VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050042 PHON mono P-FOC L000527 PHON so 6 麻奈迦比爾 * IP-MAT IP-ADV PP NP N L090479 PHON manakapi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 7 母等奈可可利提 * NP-ADV ADV L004010 PHON motona VB-GER L030428A PHON kakarite 8 夜周伊斯奈佐能 * PP-OB1 NP N ADJ-STM L007002 PHON yasu N L050103 PHON i P-RES L000526A PHON si VB-ADN VB-STM L031281A PHON nasa VAX-NEG-ADN L000006A PHON nu * uri pameba * kwo domo omopoyu * kuri pameba * masite sinwopa yu * iduku ywori * ki tari si mono so * manakapi ni * motona kakarite * yasu i si nasa nu