ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

IP-MAT 0 宇知比佐受 * NP IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK-ADC L091067 N L052285 PHON utipi VB-ADC L030805A PHON sazu 1 宮弊能保留等 * N L050018 LOG miya P-CASE-ALL L000523 PHON pye VB-ADC L031385A PHON noboru P-CONN L000541 PHON to 2 多羅知斯夜 * IP-REL NP-SRC-OB1 PP NP IP-EPT MK L090365 N L052102 PHON taratisi P-FOC L000537 PHON ya 3 波波何手波奈例 * N L051720 PHON papa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050012A PHON te VB-INF L031428A PHON panare 4 常斯良奴 * IP-REL PP-OB1 NP IP-REL NP-ADV N L004004 LOG tune VB-ADN VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-ADN L000006A PHON nu 5 國乃意久迦袁 * PP NP N L051337 LOG kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051661 PHON okuka P-CASE-ACC L000534 PHON wo 6 百重山 * IP-ADV NP-OB1 N NUM L002012 LOG momo CL L002034 LOG pye N L050034 LOG yama 7 越弖須疑由伎 * VB-GER L030747A LOG kwoye PHON te VB-INF VB-STM L030926A PHON sugwi VB-INF L031840A PHON yuki 8 伊都斯可母 * IP-REL IP-ARG PP-ADV NP WH-ADV L042014 PHON itu P-RES L000526A PHON si P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo 9 京師乎美武等 * PP-OB1 NP N L050129 LOG miyakwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-ADC VB-STM L031712A PHON mi VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 10 意母比都都 * IP-ADV VB-CTT L030399A PHON omopitutu 11 迦多良比遠礼騰 * VB-INF L030489A PHON katarapi VB-PGS-CSS L031957A PHON woredo 12 意乃何身志 * IP-REL PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042074 PHON ono P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050023 LOG mwi P-RES L000526A PHON si 13 伊多波斯計礼婆 * ADJ-PRV ADJ-STM L007065B PHON itapasi ACP-PRV L000033 PHON kyereba 14 玉桙乃 * PP-GOL NP IP-EPT MK-ADI L091026 N L050495 N L052078 LOG tama N L051802 LOG poko COP-ADI L031965 PHON no 15 道乃久麻尾爾 * PP NP N L050091 LOG miti P-CASE-GEN L000520 PHON no N N L051332 PHON kuma N L080198 PHON mwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 16 久佐太袁利 * IP-REL NP-OB1 N L050114 PHON kusa VB-INF L031100A N L050012B PHON ta VB-INF L031960A PHON wori 17 志婆刀利志伎提 * IP-REL NP-OB1 N L051919 PHON siba VB-GER VB-STM L031258A PHON twori VB-GER L030852A PHON sikite 18 等許自母能 * IP-REL NP-ADV N N L052148 PHON toko SFX L001010 PHON zimono 19 宇知許伊布志提 * VB-GER PFX-MPH L000043 PHON uti VB-STM L030732A PHON kopi VB-GER L031528A PHON pusite 20 意母比都都 * IP-REL VB-CTT L030399A PHON omopitutu 21 奈宜伎布勢良久 * VB-NML VB-STM L031276A PHON nageki VB-STM L031528A PHON pus VAX-STV-NML L000024 PHON eraku 22 國爾阿良婆 * IP-ARG IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP N L051337 LOG kuni P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-CND L030125A PHON araba 23 父刀利美麻之 * NP-SBJ N L050641 LOG titi VB-ADC VB-STM L031258A PHON twori VB-STM L031712A PHON mi VAX-SJV-ADC L000004 PHON masi 24 家爾阿良婆 * IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP N L050006A LOG ipye P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-CND L030125A PHON araba 25 母刀利美麻之 * NP-SBJ N L051720 LOG papa VB-ADC VB-STM L031258A PHON twori VB-STM L031712A PHON mi VAX-SJV-ADC L000004 PHON masi 26 世間波 * PP NP PP NP N L050040 LOG yo P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050069 LOG naka P-TOP L000522 PHON pa 27 迦久乃尾奈良志 * PP-PRD NP PRO-ADV L042020 PHON kaku P-RES L000521 PHON nomwi COP-ADN L031966 PHON na XTN-CLS L000806 PHON rasi 28 伊奴時母能 * IP-MAT IP-ADV NP-ADV N N L051103 PHON inu SFX L001010 PHON zimono 29 道爾布斯弖夜 * PP NP N L050091 LOG miti P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER L031528A PHON pusite P-FOC L000537 PHON ya 30 和何余須疑奈牟 * NP-SBJ PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050040 PHON yo VB-ADC VB-STM L030926A PHON sugwi VAX-PRF-STM L000018 PHON na VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * utipi sazu * miya pye noboru to * taratisi ya * papa ga te panare * tune sira nu * kuni no okuka wo * momo pye yama * kwoye te sugwi yuki * itu si ka mo * miyakwo wo mi mu to * omopitutu * katarapi woredo * ono ga mwi si * itapasi kyereba * tama poko no * miti no kuma mwi ni * kusa ta wori * siba twori sikite * toko zimono * uti kopi pusite * omopitutu * nageki pus eraku * kuni ni araba * titi twori mi masi * ipye ni araba * papa twori mi masi * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * inu zimono * miti ni pusite ya * wa ga yo sugwi na mu