ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.5.892      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 風雑 * PP NP IP-REL NP-PRD IP-REL IP-ADV NP-OB1 N L050008A LOG kaze VB-INF L031634A LOG mazipe 1 雨布流欲乃 * NP-OB1 N L050001A LOG ame VB-ADC L031559A PHON puru N L050039 PHON ywo COP-ADI L031965 PHON no 2 雨雑 * IP-REL IP-ADV NP-OB1 N L050001A LOG ame VB-INF L031634A LOG mazipe 3 雪布流欲波 * NP-SBJ N L050075 LOG yuki VB-ADC L031559A PHON puru N L050039 PHON ywo P-TOP L000522 PHON pa 4 為部母奈久 * IP-ADV IP-ADV PP-ARG NP N L051999 PHON subye P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007028 PHON na ACP-INF L000033 PHON ku 5 寒之安礼婆 * ADJ-INF ADJ-STM L007159B LOG samu ACP-INF L000033 LOG ku P-RES L000526A PHON si VB-PRV L030125A PHON areba 6 堅塩乎 * IP-ADV PP-OB1 NP N ADJ-STM L090031A LOG kata N L050171 LOG sipo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 7 取都豆之呂比 * VB-INF VB-STM L031258A LOG twori VB-INF L031155A PHON tudusiropi 8 糟湯酒 * IP-ADV NP-OB1 N L052461 N L051240 LOG kasu N L090196 LOG yu N L050073A LOG zake 9 宇知須須呂比弖 * VB-GER PFX-MPH L000043 PHON uti VB-GER L030939A PHON susuropite 10 之匚夫可比 * IP-ADV VB-INF L030890A PHON sipabukapi 11 鼻毘之毘之爾 * IP-ADV NP-SBJ N L050084 LOG pana N-INF N L050925 PHON bisibisi COP-INF L031965 PHON ni 12 志可登阿良農 * IP-ADV NP-OB1 IP-REL IP-ADV NP PRO-ADV L042047 PHON sika P-COMP L000530 PHON to VB-ADN VB-STM L030125A PHON ara VAX-NEG-ADN L000006A PHON nu 13 比宜可伎撫而 * N L051751 PHON pige VB-GER PFX-MPH L000031 PHON kaki VB-GER L031285A LOG nadete 14 安礼乎於伎弖 * IP-ADV IP-ARG IP-ADV PP-OB1 NP PRO-N L042083 PHON are P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L030327A PHON okite 15 人者安良自等 * PP NP N L050046 LOG pito P-TOP L000522 LOG pa VB-NGC L030125A PHON arazi P-COMP L000530 PHON to 16 富己呂倍騰 * VB-CSS L031582A PHON pokoropedo 17 寒之安礼婆 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007159B LOG samu ACP-INF L000033 LOG ku P-RES L000526A PHON si VB-PRV L030125A PHON areba 18 麻被 * IP-ADV NP-OB1 N N L052495 LOG asa N L051838 LOG pusuma 19 引可賀布利 * VB-INF VB-STM L031474A LOG piki VB-INF L030423A PHON kagapuri 20 布可多衣 * IP-ADV NP N N L051645 LOG nuno N L090029 PHON kata N L090099 LOG kinu 21 安里能許等其等 * NP PP NP N-DVB L030125B PHON ari P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050056 PHON kotogoto 22 伎曾倍騰毛 * VB-CSS VB-STM L030608A PHON ki VB-CSS L030975A PHON sopedomo 23 寒夜須良乎 * PP-PTH NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007159B LOG samu ACP-ADN L000033 LOG ki N L050039 LOG ywo P-RES L000528 PHON sura P-CASE-ACC L000534 PHON wo 24 和礼欲利母 * PP NP IP-REL PP NP PRO-N L042059 PHON ware P-CASE-ABL L000540A PHON ywori P-TOP L000514 PHON mo 25 貧人乃 * ADJ-ADN ADJ-STM L007104B LOG madusi ACP-ADN L000033 LOG ki PP NP N L050046 LOG pito P-CASE-GEN L000520 PHON no 26 父母波 * N L050402 N L050641 LOG titi N L051720 LOG papa P-TOP L000522 PHON pa 27 飢寒良牟 * VB-CLS VB-STM L030230A LOG uwe VB-CLS L032095A LOG kogoyu XTN-ADC L000805 PHON ramu 28 妻子等波 * IP-MAT PP NP N N L050132 LOG mye N L050028 LOG kwo SFX L001002 LOG domo P-TOP L000522 PHON pa 29 吟泣良牟 * NP-ADV N VB L030732A LOG kopu VB L030732A LOG kopu N L051575 LOG naku XTN-ADC L000805 PHON ramu 30 此時者 * IP-MAT PP NP PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050059 LOG toki P-TOP L000522 LOG pa 31 伊可爾之都都可 * IP-ADV IP-ADV IP-ARG ADJ-INF WH-ADJ-STM L042002 PHON ika COP-INF L031965 PHON ni VB-CTT L030919A PHON situtu P-FOC L000506 PHON ka 32 汝代者和多流 * PP-SBJ NP PRO-N L042055 LOG na P-CASE-GEN L000503 NLOG ga PP-PTH-OB1 NP N L050040 LOG yo P-TOP L000522 LOG pa VB-ADC L031910A PHON wataru 33 天地者 * IP-MAT IP-ADV PP NP N L050719 N L050001A LOG ame N L050015 LOG tuti P-TOP L000522 LOG pa 34 比呂之等伊倍杼 * IP-ARG ADJ-CLS ADJ-STM L007146B PHON piro ACP-CLS L000033 PHON si P-COMP L000530 PHON to VB-CSS L030199A PHON ipedo 35 安我多米波 * PP NP PP NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050063 PHON tame P-TOP L000522 PHON pa 36 狭也奈里奴流 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007152B LOG sa ACP-INF L000033 LOG ku P-FOC L000537 PHON ya VB-ADN VB-STM L031317A PHON nari VAX-PRF-ADN L000018 PHON nuru 37 日月波 * IP-MAT IP-ADV PP NP N N L050090 LOG pi N L050004A LOG tukwi P-TOP L000522 PHON pa 38 安可之等伊倍騰 * IP-ARG VB-INF L030002A PHON akasi P-COMP L000530 PHON to VB-CSS L030199A PHON ipedo 39 安我多米波 * PP NP PP NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050063 PHON tame P-TOP L000522 PHON pa 40 照哉多麻波奴 * VB-INF L031193A LOG teri P-FOC L000537 LOG ya VB-ADN VB-STM L031077A PHON tamapa VAX-NEG-ADN L000006A PHON nu 41 人皆可 * IP-MAT NP-SBJ N L050046 LOG pito PP-ADV NP N L042080 LOG mwina P-FOC L000506 PHON ka IP-MAT 42 吾耳也之可流 * PP-SBJ NP PRO-N L042054 PHON a P-RES L000521 LOG nomwi P-FOC L000537 PHON ya VB-ADC L030848A PHON sikaru 43 和久良婆爾 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV N-INF N L004144A PHON wakuraba COP-INF L031965 PHON ni 44 比等等波安流乎 * NP-PRD N L050046 PHON pito COP-INF L031968 PHON to P-TOP L000522 PHON pa VB-ADN L030125A PHON aru P-CONN L000552 PHON wo 45 比等奈美爾 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N N L050046 PHON pito N L031304B PHON nami COP-INF L031965 PHON ni 46 安礼母作乎 * PP NP PRO-N L042083 PHON are P-TOP L000514 PHON mo VB-ADC L031144A LOG tukuru P-CONN L000552 PHON wo 47 錦毛奈伎 * IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL PP-ARG NP N L080007 LOG wata P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV ADJ-ADN ADJ-STM L007028 PHON na ACP-ADN L000033 PHON ki 48 布可多衣乃 * N N L051645 LOG nuno N L090029 PHON kata N L090099 LOG kinu P-CASE-GEN L000520 PHON no 49 美留乃其等 * IP-ADV PP NP N L051478 PHON miru P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ-STM L007004A PHON goto 50 和和気佐我礼流 * VB-ADN VB-STM L031920A PHON wawake VB-STM L030772A PHON sagar VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 51 可可布能尾 * N L051178 PHON kakapu P-RES L000521 PHON nomwi 52 肩爾打懸 * PP NP N L090029 PHON kata P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF PFX-MPH L000043 PHON uti VB-INF L030443A PHON kake 53 布勢伊保能 * IP-ADV PP NP PP NP N N-DVB L031529B PHON puse N L051117 PHON ipo P-CASE-GEN L000520 PHON no 54 麻宜伊保乃内爾 * PP NP N N-DVB L031626B PHON mage N L051117 PHON ipo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052547 LOG uti P-CASE-DAT L000519 PHON ni 55 直土爾 * PP NP N N L051787 LOG pita N L050015 LOG tuti P-CASE-DAT L000519 PHON ni 56 藁解敷而 * NP-OB1 N L052313 LOG wara VB-GER VB-STM L030442A LOG kaki VB-GER L030852A LOG sikite 57 父母波 * IP-ADV IP-ADV PP NP N L050402 N L050641 LOG titi N L051720 LOG papa P-TOP L000522 PHON pa 58 枕乃可多爾 * PP NP PP NP N L050016 LOG makura P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050111 PHON kata P-CASE-DAT L000519 PHON ni 59 妻子等母波 * IP-ADV PP NP N N L050132 LOG mye N L050028 LOG kwo SFX L001002 PHON domo P-TOP L000522 PHON pa 60 足乃方爾 * PP NP PP NP N L050877 LOG atwo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050111 LOG kata P-CASE-DAT L000519 PHON ni 61 圍居而 * VB-GER VB-STM L030447A LOG kakumi VB-GER L031926A LOG wite 62 憂吟 * IP-ADV VB-INF VB-STM L030319A LOG urepe VB-INF L030833A PFX L000040 LOG sa VB-INF L031669A LOG maywopi 63 可麻度柔播 * IP-ADV PP NP N L051186 PHON kamadwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 64 火気布伎多弖受 * NP-OB1 N N L050009B LOG po N L052536 LOG ke VB-IFC VB-STM L031516A PHON puki VB-STM L031044A PHON tate VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 65 許之伎爾波 * IP-ADV PP NP N L051309 PHON kosiki P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 66 久毛能須可伎弖 * IP-ADV NP-OB1 PP NP N L052509 PHON kumo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090248 PHON su VB-GER L030442A PHON kakite 67 飯炊 * IP-ADV PP-ARG NP IP-REL NP-OB1 N L052511 LOG ipi VB-ADC L030458A LOG kasiku 68 事毛和須礼提 * N L050041 LOG koto P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-GER L031907A PHON wasurete 69 奴延鳥乃 * IP-ADV NP-PRD N N L050179 PHON nuye N L050970 LOG dori COP-ADI L031965 PHON no 70 能杼与比居爾 * VB-INF L031381A PHON nodoyopi VB-PGS-ADN L031957A LOG woru P-CONN L000551 PHON ni 71 伊等乃伎提 * IP-ADV IP-ARG IP-ADV IP-ADV NP-ADV ADV-GER L051144 ADV L004002 PHON ito VB-GER L031371A PHON nokite 72 短物乎 * ADJ-ADN ADJ-STM L007165B LOG sema ACP-ADN L000033 LOG ki P-CONN L000516 LOG mono PHON wo 73 端伎流等 * NP-OB1 N L080027 LOG pasi VB-CLS L030606A PHON kiru P-COMP L000530 PHON to 74 云之如 * VB-ADN VB-STM L030199A LOG ip VAX-STV-ADN L000024 LOG eru P-COMP L090436 LOG ga ADJ-INF ADJ-STM L007004B LOG goto ACP-INF L000033 LOG ku 75 楚取 * PP-ARG NP PP NP IP-REL NP-OB1 N L051947 LOG simoto VB-ADC L031258A LOG toru 76 五十戸良我許恵波 * N N L050051 PHON satwo N L052356 PHON wosa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L051318 PHON kowe P-TOP L000522 PHON pa 77 寝屋度麻弖 * PP NP N L080077 VB-STM L031342A LOG ne N L050030 LOG ya PHON dwo P-RES L000512A PHON made 78 来立呼比奴 * VB-INF L030612A LOG ki VB-CLS VB-STM L031043A LOG tati VB-STM L031879A LOG ywoba PHON pi VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 79 可久婆可里 * CP-FINAL IP-SUB PP NP PRO-ADV L042020 PHON kaku P-RES L000501 PHON bakari 80 須部奈伎物能可 * NP-SBJ N L051999 PHON subye ADJ-ADN ADJ-STM L007028 PHON na ACP-ADN L000033 PHON ki P-CONN L000516 LOG mo PHON noka 81 世間乃道 * NP PP NP N L050040 LOG yo P-CASE-GEN L000520 LOG no PP NP N L050069 LOG naka P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050091 LOG miti * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti