ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.8.1454      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 波上従 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL PP-ADV NP PP NP N L050017 LOG nami P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050029A LOG upe P-CASE-ABL L000540D LOG yu 1 所見兒嶋之 * VB-ADN VB-STM L031712A LOG mi VAX-PASS-ADN L000011 LOG yuru N PFX L000063 LOG kwo N L050078 LOG sima P-CASE-GEN L000520 LOG no 2 雲隠 * VB-INF L030655A N L050115 LOG kumo VB-INF L030448A LOG gakuri 3 穴氣衝之 * NP-ADV INTJ L090051 PHON ana ADJ-CLS ADJ-STM L007061B LOG ikiduka PHON si ACP-CLS L000033 * 4 相別去者 * IP-ADV VB-CND PFX-RCP L000025 LOG api VB-STM L031898A LOG wakare VAX-PRF-CND L000018 PHON-KUN na LOG ba * nami no upe yu * mi yuru kwo sima no * kumo gakuri * ana ikiduka si * * api wakare na ba