ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.9.1740      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 春日之 * IP-ADV IP-ADV PP NP IP-REL PP-SBJ NP PP NP N L051724 LOG paru P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050090 LOG pi P-CASE-GEN L000520 LOG no 1 霞時爾 * VB-ADN VB-STM L030465A LOG kasum VAX-STV-ADN L000024 LOG yeru N L050059 LOG toki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 墨吉之 * PP NP PP NP PLN L052023 PHON suminoye P-CASE-GEN L000520 LOG no 3 岸爾出居而 * N L051372 LOG kwisi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER VB-STM L030172A LOG ide VB-GER L031926A LOG wite 4 釣船之 * IP-NMZ-OB1 PP-SBJ NP N L050513 N-DVB L031187B LOG turi N L050007A LOG bune P-CASE-GEN L000520 LOG no 5 得乎良布見者 * VB-ADC L031262A PHON toworapu VB-PRV L031712A LOG mireba 6 古之 * PP-SBJ NP PP NP N L051101 LOG inisipye P-CASE-GEN L000520 LOG no 7 事曽所念 * N L050041 LOG koto P-FOC L000527 PHON so VB-ADN L030404A LOG omopoyuru 8 水江之 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP PP NP N L050128 LOG midu P-CASE-GEN L052401 LOG no PP NP N L052401 LOG ye P-CASE-GEN L000520 LOG no 9 浦嶋兒之 * PP NP PLN L090239 PHON urasima P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050028 LOG kwo P-CASE-GEN L000503 LOG ga 10 堅魚釣 * IP-ADV NP-OB1 N N L051250 LOG katuwo N-DVB L031187B LOG turi 11 鯛釣矜 * N N L050168 LOG tapi N-DVB L031187B LOG turi VB-INF L031581A LOG pokori 12 及七日 * IP-ADV PP-ADV NP N NUM L002007 LOG nanu CL L002017 LOG ka P-RES L000512A LOG made 13 家爾毛不夾而 * PP NP N L050006A LOG ipye P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo VB-GER VB-STM L030612A LOG ko VAX-NEG-GER L000006A LOG zute 14 海界乎 * IP-ADV PP-OB1 NP N N L050107 LOG una N L090151 LOG saka P-CASE-ACC L000534 PHON wo 15 過而榜行爾 * VB-GER L030926A LOG sugwite VB-ADC VB-STM L030698A LOG kogi VB-ADC L031840A LOG yuku P-CONN L000551 PHON ni 16 海若 * IP-ADV IP-ADV PP-GOL-OB1 NP PP NP N L052325 LOG watatumi P-CASE-GEN L000520 NLOG no 17 神之女爾 * PP NP N L050005A LOG kamwi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050145 LOG wotomye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 18 邂爾 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004041A LOG tamasaka COP-INF L031965 PHON ni 19 伊許藝趍 * IP-ADV VB-INF PFX L000030 PHON i VB-STM L030698A PHON kogi VB-INF L031721A LOG mukapi 20 相誂良比 * VB-INF PFX-RCP L000025 LOG api VB-INF L032046A PHON atorapi 21 言成之賀婆 * VB-PRV VB-STM L030720A N L050148 LOG koto VB-STM L031317A LOG nari VAX-SPST-PRV L000015 PHON sikaba 22 加吉結 * IP-ADV VB-INF PFX-MPH L000031 PHON kaki VB-INF L031733A LOG musubi 23 常代爾至 * IP-ADV PP NP N L090453 ADJ-STM L007194 LOG toko N L050040 LOG yo P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L030170A LOG itari 24 海若 * IP-ADV PP NP PP NP N L052325 LOG watatumi P-CASE-GEN L000520 NLOG no 25 神之宮乃 * PP NP N L050005A LOG kamwi P-CASE-GEN L000520 LOG no PP NP N L050018 LOG miya P-CASE-GEN L000520 PHON no 26 内隔之 * PP NP N L052547 LOG uti P-CASE-GEN L000520 NLOG no PP NP N L050133 LOG pye P-CASE-GEN L000520 LOG no 27 細有殿爾 * IP-REL NP-PRD N-DVB L052529 LOG tape COP-ADN L031966 LOG naru N L050125 LOG tono P-CASE-DAT L000519 PHON ni 28 * VB-INF L031046A LOG tadusapari 29 二人入居而 * IP-ADV NP-ADV N NUM L002002 LOG puta CL L002016 LOG ri VB-GER VB-STM L030220A LOG iri VB-GER L031926A LOG wite 30 耆不爲 * IP-ADV IP-ADV VB-INF L030407A LOG oi P-TOP L000514 NLOG mo IP-ADV VB-IFC VB-STM L030919A LOG se VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 31 死不爲而 * IP-ADV IP-ADV VB-INF L030883A LOG sini P-TOP L000514 LOG mo IP-ADV VB-GER VB-STM L030919A LOG se VAX-NEG-GER L000006A LOG zusite 32 永世爾 * PP NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007007B LOG naga ACP-ADN L000033 LOG ki N L050040 LOG yo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 33 有家留物乎 * VB-ADN VB-STM L030125A LOG ari VAX-MPST-ADN L000016 PHON kyeru P-CONN L000516 LOG mono PHON wo 34 世間之 * IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP PP NP N L050040 LOG yo P-CASE-GEN L000520 NLOG no PP NP N L050069 LOG naka P-CASE-GEN L000520 LOG no 35 愚人乃 * N N L004090A LOG oroka N L050046 LOG pito P-CASE-GEN L000520 PHON no 36 吾妹兒爾 * IP-ADV PP NP N L050290 N L050020 LOG wagimo N L050028 LOG kwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 37 告而語久 * VB-GER L031140A LOG tugete VB-NML L030492A LOG katara PHON ku 38 須臾者 * IP-ARG IP-ADV IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004042B LOG simasi ACP-INF L000033 LOG ku P-TOP L000522 LOG pa 39 家歸而 * IP-ADV PP NP N L050006A LOG ipye P-CASE-DAT L000519 NLOG ni VB-GER L030518A LOG kapyerite 40 父母爾 * PP NP N L050402 N L050641 LOG titi N L051720 LOG papa P-CASE-DAT L000519 PHON ni 41 事毛告良比 * PP-ARG NP N L050041 LOG koto P-TOP L000514 PHON mo VB-INF L030493A LOG kata PHON rapi 42 如明日 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050864 LOG asu P-CASE-GEN L000520 NLOG no ADJ L007004A LOG goto 43 吾者夾南登 * PP NP PRO-N L042059 LOG ware P-TOP L000522 LOG pa VB-ADC VB-STM L030612A LOG ki VAX-PRF-STM L000018 PHON na VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 44 言家礼婆 * VB-PRV VB-STM L030199A LOG ipi VAX-MPST-PRV L000016 PHON kyereba 45 妹之答久 * PP NP IP-REL IP-ADV PP-SBJ NP N L050027 LOG imo P-CASE-GEN L000503 LOG ga VB-NML VB-STM L030199A LOG ip VAX-STV-NML L000024 LOG yera PHON ku 46 常世邊 * IP-ARG IP-ADV IP-NMZ-PRD IP-ADV PP NP N L050436 N L090453 ADJ-STM L007194 LOG toko N L050040 LOG yo N L050133 LOG pye P-CASE-DAT L000519 NLOG ni 47 復變夾而 * NP-ADV ADV L004022 LOG mata VB-GER VB-STM L030518A LOG kapyeri VB-GER L030612A LOG kite 48 如今 * IP-ADV PP-SBJ NP N L004025 LOG ima P-CASE-GEN L000520 NLOG no ADJ L007004A LOG goto 49 埓相跡奈良婆 * VB-ADC VB-STM L030071A LOG apa VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu P-COMP L000530 PHON to COP-CND L031966 PHON naraba 50 此篋 * NP-OB1 PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050263 LOG kusige 51 開勿勤常 * VB-ADC L031501A LOG piraku P-FNL-PHB L000517 LOG na NP-ADV N L004011A LOG yume P-COMP L000530 PHON to 52 曽己良久爾 * NP-ADV PRO-ADV L042048 PHON sokorakuni 53 堅目師事乎 * VB-ADN VB-STM L030493A LOG kata PHON me VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050041 LOG koto P-CASE-ACC L000534 PHON wo 54 墨吉爾 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV IP-ADV PP NP PLN L052023 PHON suminoye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 55 還夾而 * VB-GER VB-STM L030518A LOG kapyeri VB-STM L030612A LOG ki VAX-STV-GER L000022 LOG tarite 56 家見跡 * NP-OB1 N L050006A LOG ipye VB-CSS L031712A LOG mire PHON do 57 宅毛見金手 * PP-ARG NP N L050006A LOG ipye P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-GER VB-STM L031712A LOG mi VB-GER L030505A PHON kanete 58 里見跡 * IP-ADV IP-ADV NP-OB1 N L050051 LOG satwo VB-CSS L031712A LOG mire PHON do 59 里毛見金手 * PP-ARG NP N L050051 LOG satwo P-TOP L000514 PHON mo VB-GER VB-STM L031712A LOG mi VB-GER L030505A PHON kanete 60 恠常 * IP-NMZ IP-ARG ADJ-CLS ADJ-STM L007044B LOG ayasi ACP-CLS L000033 * P-COMP L000530 PHON to 61 所許爾念久 * PP NP PRO-N L042043 PHON soko P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-NML L030399A LOG omopa PHON ku 62 従家出而 * IP-ADV IP-ADV PP-ADV NP N L050006A LOG ipye P-CASE-ABL L000540D LOG yu VB-GER L030172A LOG idete 63 三歳之間爾 * IP-ADV NP-PRD IP-REL NP-PRD N NUM L002003 LOG mi CL L052164 LOG tose COP-ADI L031965 LOG no N L050820 LOG apida COP-INF L031965 PHON ni 64 垣毛無 * IP-ADV PP-ARG NP N L050141 LOG kaki P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 LOG ku 65 家滅目八跡 * NP-SBJ N L050006A LOG ipye VB-EXC VB-STM L030252A LOG use VAX-CJR-EXC L000002 PHON me P-FOC L000537 PHON ya P-COMP L000530 PHON to 66 此筥乎 * IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051705 LOG pakwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 67 開而見手歯 * IP-ADV VB-STM L031501A LOG pirakite VB-CND VB-STM L031712A LOG mi VAX-PRF-CND L000023 PHON teba 68 如本 * IP-ADV PP-SBJ NP N L051520 LOG moto P-CASE-GEN L000520 NLOG no ADJ L007004A LOG goto 69 家者埓有登 * PP NP N L050006A LOG ipye P-TOP L000522 LOG pa VB-ADC VB-STM L030125A LOG ara VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu P-COMP L000530 PHON to 70 玉篋 * NP-OB1 N N L052078 LOG tama N L050263 LOG kusige 71 小披爾 * NP-ADV N L052008 LOG sukosi VB-ADC L031501A LOG piraku P-CONN L000551 PHON ni 72 白雲之 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050343 ADJ-STM L007006A LOG sira N L050115 LOG kumo P-CASE-GEN L000520 LOG no 73 自箱出而 * IP-ADV PP NP N L051705 LOG pakwo P-CASE-ABL L000540A LOG ywori VB-GER L030172A LOG idete 74 常世邊 * PP NP N L050436 N L090453 ADJ-STM L007194 LOG toko N L050040 LOG yo N L050133 LOG pye P-CASE-DAT L000519 NLOG ni 75 棚引去者 * VB-PRV VB-STM L031055A LOG tanabiki VAX-PRF-PRV L000018 PHON-KUN nure LOG ba 76 立走 * IP-ADV IP-ADV VB-INF L031038A VB-STM L031043A LOG tati VB-INF L031417A LOG pasiri 77 叨袖振 * IP-ADV VB-INF L030791A LOG sakyebi IP-ADV NP-OB1 N L052043 LOG swode VB-INF L031560A LOG puri 78 反側 * IP-ADV VB-INF L030687A VB-STM L030749A LOG koi VB-INF L031673A LOG marobi 79 足受利四管 * VB-INF N L050064 LOG asi VB-INF L030954A PHON zuri VB-CTT L030919A PHON situtu 80 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004126B LOG tatimati COP-INF L031965 NLOG ni 81 情消失奴 * NP-SBJ N L050037 LOG kokoro VB-CLS VB-STM L030675A VB-STM L030611A LOG ke VB-STM L030252A LOG use VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 82 若有之 * IP-MAT PP-ARG NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007209 LOG waka ACP-INF L000032 LOG kari VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 83 皮毛皺奴 * N L051696 LOG pada P-TOP L000514 PHON mo VB-CLS VB-STM L030917A LOG siwami VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 84 黒有之 * IP-MAT PP-ARG NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007097 LOG kurwo ACP-STM L000032 LOG kari VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 85 髪毛白斑奴 * N L052532 LOG kami P-TOP L000514 PHON mo VB-CLS VB-STM L030907A LOG sirake VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 86 由奈由奈波 * IP-MAT NP-SBJ PP NP IP-REL IP-ADV PP-ADV NP N L052438 PHON yunayuna P-TOP L000522 PHON pa 87 氣左倍絶而 * IP-ADV PP-SBJ NP N-DVB L030145B LOG iki P-RES L000525A PHON sape VB-GER L031090A LOG tayete 88 後遂 * NP-ADV N L004087A LOG noti IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004139 LOG tupi COP-INF L031965 NLOG ni 89 壽死祁流 * NP-SBJ N L051102 LOG inoti VB-ADN VB-STM L030883A LOG sini VAX-MPST-ADN L000016 PHON kyeru 90 水江之 * PP NP N L050128 LOG midu P-CASE-GEN L000520 NLOG no PP NP N L052401 LOG ye P-CASE-GEN L000520 LOG no 91 浦嶋子之 * PP NP PLN L090239 PHON urasima P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050028 LOG kwo P-CASE-GEN L000503 LOG ga 92 家地見 * N N L050006A LOG ipye N L050060 LOG tokoro VB-CLS VB-STM L031712A LOG mi VAX-CLS L000011 LOG yu * paru no pi no * kasum yeru toki ni * suminoye no * kwisi ni ide wite * turi bune no * toworapu mireba * inisipye no * koto so omopoyuru * midu no ye no * urasima no kwo ga * katuwo turi * tapi turi pokori * nanu ka made * ipye ni mo ko zute * una saka wo * sugwite kogi yuku ni * watatumi no * kamwi no wotomye ni * tamasaka ni * i kogi mukapi * api atorapi * koto nari sikaba * kaki musubi * toko yo ni itari * watatumi no * kamwi no miya no * uti no pye no * tape naru tono ni * tadusapari * puta ri iri wite * oi mo se zu * sini mo se zusite * naga ki yo ni * ari kyeru mono wo * yo no naka no * oroka pito no * wagimo kwo ni * tugete katara ku * simasi ku pa * ipye ni kapyerite * titi papa ni * koto mo kata rapi * asu no goto * ware pa ki na mu to * ipi kyereba * imo ga ip yera ku * toko yo pye ni * mata kapyeri kite * ima no goto * apa mu to naraba * ko no kusige * piraku na yume to * sokorakuni * kata me si koto wo * suminoye ni * kapyeri ki tarite * ipye mire do * ipye mo mi kanete * satwo mire do * satwo mo mi kanete * ayasi * to * soko ni omopa ku * ipye yu idete * mi tose no apida ni * kaki mo na ku * ipye use me ya to * ko no pakwo wo * pirakite mi teba * moto no goto * ipye pa ara mu to * tama kusige * sukosi piraku ni * sira kumo no * pakwo ywori idete * toko yo pye ni * tanabiki nure ba * tati pasiri * sakyebi swode puri * koi marobi * asi zuri situtu * tatimati ni * kokoro ke use nu * waka kari si * pada mo siwami nu * kurwo kari si * kami mo sirake nu * yunayuna pa * iki sape tayete * noti tupi ni * inoti sini kyeru * midu no ye no * urasima no kwo ga * ipye tokoro mi yu