Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

316 aozora_Kunieda-1925  317 aozora_Kunieda-1925

IP-MAT PUL PP-SBJ NP PP NP† *pro* P-ROLE *no* N kizu P-OPTR wa ADJI asai PU ! ‘ *pro* *no* kizu wa asai ! CP-IMP IP-SUB NP-SBJ† *hearer* ADVP ADV shikkari VB shiro PU ! PUR *hearer* shikkari shiro ! ’