Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

347 aozora_Miyazawa-1934  348 aozora_Miyazawa-1934  349 aozora_Miyazawa-1934

IP-MAT PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* PP NP N senaka P-ROLE ni PP-OB1 NP N kusa-taba P-ROLE o VB shot AX ta IP-REL;* NP-SBJ *T* NP-PRD NUMCLP NUM ni CL hiki AX no N uma P-ROLE ga PU , IP-ADV-CONJ PP-OB1 NP NPR ichiroo P-ROLE o VB mi P-CONN te PP-OB1 NP N hana P-ROLE o ADVP ADV purupuru VB narashi AX mashi AXD ta PU . *T* senaka ni kusa-taba o shot ta *T* ni hiki no uma ga , ichiroo o mi te hana o purupuru narashi mashi ta . FRAG PP PUL IP-ADV PP-VOC NP N ai P-INTJ na PU , VB iru P-CONN ga PU . ‘ ai na , iru ga . CP-FINAL IP-SUB PP-VOC NP N ai P-INTJ na PU , VB ki AXD ta P-FINAL zo PU . PUR ai na , ki ta zo . ’