Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context      Previous Next      Query builder      SVG tree Bracketed tree XML tree

62 diet_kaigiroku-13

IP-MAT NP-SBJ *pro* PP NP N zaisei-tooyuushi-keikaku P-ROLE ni-tsuki-mashi-te P-OPTR wa PU , PP NP PP NP CP-THT IP-SUB NP-SBJ *pro* PP-OB1 NP N kaikaku P-ROLE o VB suishin VB0 suru P-COMP to-no N kihon-hooshin P-ROLE no N moto P-ROLE de PU , IP-ADV-CONJ PP-OB1 NP PP NP N mingyoo-hokan P-ROLE no N kanten P-ROLE o P-OPTR mo VB fumae PU , IP-ADV-CONJ PP NP PP NP N shakai-keizai-joosei P-ROLE no N henka P-ROLE ni VB sokuoo VB0 shi PU , PP-SCON IP-ADV PP-OB1 NP N taishoo-bun'ya__cdot__-jigyoo P-ROLE o ADVP ADJI kibishiku VB minaosu P-CONN to-tomo-ni PU , PP-OB1 NP PP NP N shikin P-ROLE no IP-REL NP-SBJ *T* IP-ADV-CONJ ADJN juuten-teki AX * PU , ADJN kooritsu-teki AX na N haibun P-ROLE o VB hakat AXD ta FN tokoro AX de VB2 ari AX masu PU . *pro* zaisei-tooyuushi-keikaku ni-tsuki-mashi-te wa , *pro* kaikaku o suishin suru to-no kihon-hooshin no moto de , mingyoo-hokan no kanten o mo fumae , shakai-keizai-joosei no henka ni sokuoo shi , taishoo-bun'ya__cdot__-jigyoo o kibishiku minaosu to-tomo-ni , shikin no *T* juuten-teki * , kooritsu-teki na haibun o hakat ta tokoro de ari masu .