Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

7 diet_kaigiroku-15  8 diet_kaigiroku-15

IP-MAT PP NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD IP-REL NP-SBJ *T* PP-OB1 NP PP NP CONJP NP IP-REL NP-SBJ *T* IP-ADV-CONJ PP NP NPR enshuu-nada-seibu P-ROLE kara PP-OB1 NP PP NP PP NP CONJP NP N kumano-nada CONJ oyobi NP NPR kii-hantoo P-ROLE no N minamigawa P-ROLE no N kaiiki P-ROLE o VB he P-CONN te PP-PRD NP NPR tosa-wan P-ROLE made AX no N chiiki CONJ narabi-ni NP PP NP PP NP D sono N shuuhen P-ROLE no N chiiki P-ROLE ni-oke-ru N chikaku P-ROLE no N kyookai P-ROLE o IP-SMC NP-PRD N shingen AX to VB suru IP-REL NP-SBJ *T* ADJN dai-kibo AX na N jishin AX de VB2 aru NPR too-nankai__cdot__-nankai-jishin P-ROLE ni-tsuki-mashi-te P-OPTR wa PU , IP-ADV-CONJ NP-LGS *pro* IP-ADV-CONJ PP-SBJ NP CP-THT IP-SUB NP-SBJ *pro* PP NP IP-REL NP-SBJ *T* ADJI takai N kakuritsu P-ROLE de VB hassei VB0 suru P-COMP to-no N kagaku-teki-hyooka P-ROLE ga VB nasa PASS re PU , CP-THT-SBJ IP-SUB PP-SBJ NP IP-EMB PP NP N kon-seiki-zenhan P-ROLE ni PP-SBJ NP PP NP CONJP NP N jishin CONJ oyobi NP N tsunami P-ROLE ni-yoru IP-REL NP-SBJ *T* ADJN jindai AX na N higai P-ROLE ga PP NP IP-REL NP-SBJ *T* ADJI hiroi N chiiki P-ROLE de VB hassei VB0 suru N osore P-ROLE ga VB aru P-COMP to VB sa PASS re P-CONN te VB2 ori PU , NP-SBJ *speaker+hearer* PP-OB1 NP IP-EMB PP-OB1 NP PP NP N jizen P-ROLE no N taisaku P-ROLE o ADVP ADJN chakujitsu AX ni VB susume P-CONN te VB2 oku N koto P-ROLE ga ADJN hitsuyoo AX de VB2 ari AX masu PU . *T* *T* *T* enshuu-nada-seibu kara kumano-nada oyobi kii-hantoo no minamigawa no kaiiki o he te tosa-wan made no chiiki narabi-ni sono shuuhen no chiiki ni-oke-ru chikaku no kyookai o shingen to suru *T* dai-kibo na jishin de aru too-nankai__cdot__-nankai-jishin ni-tsuki-mashi-te wa , *pro* *pro* *T* takai kakuritsu de hassei suru to-no kagaku-teki-hyooka ga nasa re , kon-seiki-zenhan ni jishin oyobi tsunami ni-yoru *T* jindai na higai ga *T* hiroi chiiki de hassei suru osore ga aru to sa re te ori , *speaker+hearer* jizen no taisaku o chakujitsu ni susume te oku koto ga hitsuyoo de ari masu . IP-MAT IP-ADV-CONJ PP-SBJ NP N hon'an P-OPTR wa PU , NP-PRD IP-EMB NP-ADV IP-EMB PP NP D kono N shushi P-ROLE kara PU , PP-OB1 NP PP NP PP NP NPR toonan-kai__cdot__-nankai-jishin P-ROLE ni-kakaru N jishin-boosai-taisaku P-ROLE no N suishin P-ROLE o VB hakaru N tame PU , PP-OB1 NP IP-REL NP-SBJ *T* ADJN tokubetsu AX no N sochi P-ROLE o VB kooji AX yoo AX to VB2 suru N mono AX de VB2 ari PU , PP-SBJ NP D sono IP-REL NP-SBJ *T* ADJN omo AX na N naiyoo P-OPTR wa NP-PRD PP NP N tsugi P-ROLE no N toori AX de VB2 ari AX masu PU . hon'an wa , kono shushi kara , toonan-kai__cdot__-nankai-jishin ni-kakaru jishin-boosai-taisaku no suishin o hakaru tame , *T* tokubetsu no sochi o kooji yoo to suru mono de ari , sono *T* omo na naiyoo wa tsugi no toori de ari masu .