Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

14 ted_talk_9  15 ted_talk_9

IP-MAT PP NP PP NP N igaku P-ROLE no N shinpo P-ROLE ni-yot-te PP-SBJ NP PRO watashi-tachi P-OPTR wa VB nagaiki VB0 deki P-CONN te VB2 iru FN no AX desu igaku no shinpo ni-yot-te watashi-tachi wa nagaiki deki te iru no desu IP-MAT CONJ shikashi PP-SCON IP-ADV PP-SBJ NP PRO watashi-tachi P-ROLE ga PP-OB1 NP N toshi P-ROLE o VB kasaneru P-CONN to-tomo-ni PP-SBJ NP PP NP PRO watashi-tachi P-ROLE no N zooki P-OPTR wa VB otoroe P-CONN te VB2 yuku FN no AX desu shikashi watashi-tachi ga toshi o kasaneru to-tomo-ni watashi-tachi no zooki wa otoroe te yuku no desu