Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

152 textbook_djg_advanced  153 textbook_djg_advanced

IP-MAT NP-SBJ *arb* PP-OB1 NP IP-EMB PP-SBJ NP N sushi P-ROLE ga NP-PRD PP NP NPR nihon P-ROLE no IP-REL NP-SBJ *T* ADJN daihyoo-teki AX na N ryoori AX de VB2 aru N koto P-OPTR wa VB iu P-OPTR made-mo ADJI-MD nai PU . *arb* sushi ga nihon no *T* daihyoo-teki na ryoori de aru koto wa iu made-mo nai . IP-MAT IP-ADV-CONJ NP-SBJ *arb* VB iu P-OPTR made-mo ADJI-MD naku PU , PP-SBJ NP PP NP NPR nihon P-ROLE no N shakai P-OPTR wa IP-SMC NP-PRD IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD N sekai-ichi AX no N koorei-ka-shakai AX ni VB nat P-CONN te VB2 iru PU . *arb* iu made-mo naku , nihon no shakai wa *T* sekai-ichi no koorei-ka-shakai ni nat te iru .