ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

BS.14

multi-sentence IP-MAT 0 舎加乃美阿止 * IP-ADV NP-OB1 PP NP PEN L090152 PHON saka P-CASE-GEN L000520 PHON no N PFX-HON L000035 PHON mi N L050877 PHON ato 1 伊波爾宇都志於伎 * IP-ADV PP-GOL-OB2 NP N L050014 PHON ipa P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L030270A PHON utusi VB-INF L030327A PHON oki 2 由伎米具利 * IP-ADV VB-INF L031839A VB-STM L031840A PHON yuki VB-INF L031748A PHON meguri 3 宇夜麻比麻都利 * VB-INF VB-STM L030296A PHON uyamapi VB-INF L031649A PHON maturi 4 和我与波乎閇牟 * PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050040 PHON yo P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC VB-STM L031954A PHON wope VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 5 己乃与波乎閇牟 * IP-MAT PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050040 PHON yo P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC VB-STM L031954A PHON wope VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * saka no mi ato * ipa ni utusi oki * yuki meguri * uyamapi maturi * wa ga yo pa wope mu * ko no yo pa wope mu