ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

KK.102

multi-sentence CP-FINAL IP-SUB 0 毛毛志紀能 * PP NP IP-EPT MK L091018 NUM L002012 PHON mwomwo N-DVB L030850B PHON siki P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 淤富美夜比登波 * N L050469 ADJ-STM L007009A PHON opo N L050018 PHON miya N L050046 PHON pito P-TOP L000522 PHON pa 2 宇豆良登理 * IP-ADV NP N N L052239 PHON udura N L050970 PHON tori 3 比禮登理加気弖 * NP-OB1 N L051779 PHON pire VB-GER VB-STM L031258A PHON tori VB-GER L030443A PHON kakete 4 麻那婆志良 * IP-ADV NP-ADV N L050415 ADJ-STM L051405 PHON mana N L051730 PHON basira 5 袁由岐阿閇 * NP-SBJ N L052502 PHON wo VB-INF VB-STM L031840A PHON yuki VB-INF L030072A PHON ape 6 爾波須受米 * IP-ADV NP-SBJ N L050590 N L051615 PHON nipa N L052040 PHON suzume 7 宇受須麻理韋弖 * VB-GER VB-STM L030255A PHON uzusumari VB-GER L031926A PHON wite 8 祁布母加母 * PP NP N L051388 PHON kyepu P-TOP L000514 PHON mo P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo 9 佐加美豆久良斯 * VB-ADC L030766A N L050073B PHON saka VB-ADC L031699A PHON miduku XTN-CLS L000806 PHON rasi 10 多加比加流 * NP IP-REL VB-ADC ADJ-STM L007005 PHON taka VB-ADC L031464A PHON pikaru 11 比能美夜比登 * PP NP N L050090 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050484 N L050018 PHON miya N L050046 PHON pito 12 許登能 * IP-MAT PP NP PP NP N L050148 PHON koto P-CASE-GEN L000520 PHON no 13 加多理碁登母 * N L050323 N-DVB L030492B PHON katari N L050148 PHON goto P-TOP L000514 PHON mo 14 許袁婆 * PP-OB1 NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-ACC L000536 PHON woba * mwomwo siki no * opo miya pito pa * udura tori * pire tori kakete * mana basira * wo yuki ape * nipa suzume * uzusumari wite * kyepu mo ka mo * saka miduku rasi * taka pikaru * pi no miya pito * koto no * katari goto mo * ko woba