ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

KK.12

multi-sentence IP-MAT 0 美都美都斯 * PP-SBJ NP IP-REL NP-GOL IP-REL PP-SBJ NP IP-EPT MK L051487 PHON mitumitusi 1 久米能古良賀 * PP NP PEN L051335 PHON kume P-CASE-GEN L000520 PHON no N N L050028 PHON kwo SFX L001003 PHON ra P-CASE-GEN L000503 PHON ga 2 加岐母登爾 * PP NP N N L050141 PHON kaki N L051520 PHON moto P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3 宇恵志波士加美 * VB-ADN VB-STM L030229A PHON uwe VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L051742 PHON pazikami 4 久知比比久 * NP N L090109 PHON kuti VB-ADC L031497A PHON pibiku 5 和禮波和須禮士 * PRO-N L042059 PHON ware P-TOP L000522 PHON pa VB-NGC L031907A PHON wasurezi 6 宇知弖志夜麻牟 * IP-MAT IP-ADV VB-GER L030267A PHON utite P-RES L000526A PHON si VB-ADC VB-STM L031818A PHON yama VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * mitumitusi * kume no kwo ra ga * kaki moto ni * uwe si pazikami * kuti pibiku * ware pa wasurezi * utite si yama mu