ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

KK.54

IP-MAT 0 夜麻賀多迩 * IP-ADV PP NP IP-REL PP NP N L080144 N L050034 PHON yam N L090035 PHON agata P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 麻祁流阿袁那母 * VB-ADN VB-STM L031619A PHON mak VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru N ADJ-STM L007042A PHON awo N L050067 PHON na P-TOP L000514 PHON mo 2 岐備比登登 * IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP N PLN L051263 PHON kibwi N L050046 PHON pito P-CASE-COM L000529 PHON to 3 等母迩斯都米婆 * ADJ-INF ADJ-STM L004008A PHON tomo COP-INF L031965 PHON ni P-RES L000526A PHON si VB-PRV L031178A PHON tumeba 4 多怒斯久母阿流迦 * ADJ-INF ADJ-STM L007182B PHON tanwosi ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo VB-ADN L030125A PHON aru P-FOC L000506 PHON ka * yam agata ni * mak yeru awo na mo * kibwi pito to * tomo ni si tumeba * tanwosi ku mo aru ka