ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 阿麻陀牟 * IP-ADV NP-SBJ IP-EPT MK L091083 N L050805 PHON amadamu 1 加流乃袁登賣 * PP NP PLN L051229 PHON karu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050145 PHON wotomye 2 伊多那加婆 * VB-CND ADJ-STM L007010A PHON ita VB-CND L031267A PHON nakaba 3 比登斯理奴倍志 * NP-SBJ N L050046 PHON pito VB-CLS VB-STM L031967A PHON siri VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu XTN-CLS XTN L000801 PHON be ACP-CLS L000033 PHON si 4 波佐能夜麻能 * IP-MAT IP-ADV NP-PRD PP NP PLN L051726 PHON pasa P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050034 PHON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 波斗能 * N L051738 PHON patwo COP-ADI L031965 PHON no 6 斯多那岐爾那久 * IP-ADV NP-PRD VB-INF L032052A N L050026 PHON sita VB-INF L031267A PHON naki COP-INF L031965 PHON ni VB-ADC L031267A PHON naku * amadamu * karu no wotomye * ita nakaba * pito siri nu be si * pasa no yama no * patwo no * sita naki ni naku