ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.1.29b      (MYS97, CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 玉手次 * IP-ADV NP-SBJ IP-REL PP NP IP-EPT MK L091055 N L052078 LOG tama N L050583 LOG ta PHON-KUN suki 1 畝火之山乃 * PP NP PLN L060041 PLN L080092 PLOG unebwi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050034 LOG yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 橿原乃 * PP NP PLN L060052 PLOG kasipara P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 日知之自宮 * PP NP N L051798 PHON-KUN piziri P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050018 LOG miya P-CASE-ABL L000540D LOG yu 4 阿礼座師 * VB-ADN VB-STM L030137A PHON are VB-STM L030206A LOG masi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 5 神之盡 * PP NP N L050005A LOG kamwi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050056 LOG kotogoto 6 樛木乃 * IP-EPT MK-ADI L099999 N L052183 LOG tuga P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050003A LOG kwi COP-ADI L031965 PHON no 7 弥継嗣爾 * NP-ADV ADV L004014 PHON iya IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L050699 PHON tugitugi COP-INF L031965 PHON ni 8 天下 * NP PP NP N L050001A LOG ame P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050026 LOG sita 9 所知食来 * VB-ADN VB-STM L030913A LOG sira VAX-RSP-STM L000009 LOG si VB-STM L031751A LOG myesi VAX-MPST-ADN L000016 PHON-KUN kyeru 10 虚見 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK-ADC L091023 N L052049 PHON swora VB-ADC L032048A PHON mitu 11 倭乎置 * PLN L052386 LOG yamato P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030327A LOG oki 12 青丹吉 * IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK-CLS L091001 N ADJ-STM L007042 LOG awo N L050126 PHON ni ADJ-CLS ADJ-STM L007015 LOG yo ACP-CLS L000033 NLOG si 13 平山越而 * N PLN L092001 LOG nara N L050034 LOG yama VB-GER L030747A LOG kwoyete 14 何方 * IP-ADV ADJ-INF WH-ADJ-STM L004054 WH-ADV L042002 LOG ika N L090187 LOG sama COP-INF L031965 PHON ni 15 所念計米可 * VB-EXC VB-STM L030402A LOG omoposi VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-EXC L000002 LOG me P-FOC L000506 PHON ka 16 天離 * IP-MAT IP-ADV NP-PRD IP-EPT MK-ADC L099999 N L050001B LOG ama VB-ADC L030770A LOG zakaru 17 夷者雖有 * N L050089 LOG pina COP-INF L031965 LOG ni P-TOP L000522 LOG pa VB-CSS L030125A LOG aredo 18 石走 * PP NP PP NP PP NP PP NP IP-REL VB-ADC L030191A N L050014 LOG ipa VB-ADC L031417A LOG basiru 19 淡海國乃 * PLN L050824 PLOG apumi P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L051337 LOG kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no 20 樂浪乃 * PLN L090172 PHON-KUN sasanami P-CASE-GEN L000520 PHON no 21 大津宮爾 * PP NP PLN L090377 PLOG opotu P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050018 LOG miya P-CASE-DAT L000519 PHON ni 22 天下 * NP PP NP N L050001A LOG ame P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050026 LOG sita 23 所知食兼 * VB-ADC VB-STM L030913A LOG sira VAX-RSP-STM L000009 LOG si VB-STM L031751A LOG myesi VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 24 天皇之 * IP-MAT IP-ADV IP-ARG PP NP PP NP IP-REL NP-PRD N L052029 LOG sumyeroki COP-ADI L031965 PHON no 25 神之御言能 * NP IP-REL NP-PRD N L050005A LOG kamwi COP-ADI L031965 LOG no N L080203 LOG mikoto P-CASE-GEN L000520 PHON no 26 大宮者 * N ADJ-STM L007009A LOG opo N L050018 LOG miya P-TOP L000522 LOG pa 27 此間等雖聞 * IP-ADV NP-PRD PRO-N L042032 LOG koko P-COMP L000530 PHON to VB-CSS L030565A LOG kikedomo 28 大殿者 * IP-ADV IP-ARG PP NP N ADJ-STM L007009A LOG opo N L050125 LOG tono P-TOP L000522 LOG pa 29 此間等雖云 * IP-ADV NP-PRD PRO-N L042032 LOG koko P-COMP L000530 PHON to VB-CSS L030199A LOG ipedomo 30 春草之 * PP-SBJ NP IP-REL PP-SBJ NP N N L051724 LOG paru N L050114 LOG kusa P-CASE-GEN L000520 LOG no 31 茂生有 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007167B LOG sige ACP-INF L000033 LOG ku VB-ADN VB-STM L030374A LOG opwi VAX-STV-ADN L000022 LOG taru 32 霞立 * IP-REL NP N L090183 LOG kasumi VB-ADC L031043A LOG tati 33 春日香霧流 * N L050450 N L051724 LOG paru N L050090 LOG pi P-FOC L000506 PHON ka VB-ADN VB-STM L030610A LOG kwir VAX-STV-ADN L000024 LOG e PHON ru 34 夏草香 * IP-MAT PP-SBJ NP N L050361 N L051598 LOG natu N L050114 LOG kusa P-FOC L000506 PHON ka 35 繁成奴留 * IP-ARG ADJ-INF ADJ-STM L007167B LOG sige ACP-INF L000033 LOG ku VB-ADN VB-STM L031317A LOG nari VAX-PRF-ADN L000018 PHON nuru 36 百礒城之 * IP-MAT IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK-ADI L091018 N L050542 NUM L002012 LOG momo N L051941 LOG sikwi COP-ADI L031965 LOG no 37 大宮處 * N ADJ-STM L007009A LOG opo N L050018 LOG miya N L050060 LOG tokoro 38 見者左夫思毛 * VB-PRV L031712A LOG mireba ADJ-CLS ADJ-STM L007154 PHON sabusi ACP-CLS L000033 * P-TOP L000514 PHON mo * tama ta suki * unebwi no yama no * kasipara no * piziri no miya yu * are masi si * kamwi no kotogoto * tuga no kwi no * iya tugitugi ni * ame no sita * sira si myesi kyeru * swora mitu * yamato wo oki * awo ni yo si * nara yama kwoyete * ika sama ni * omoposi kye me ka * ama zakaru * pina ni pa aredo * ipa basiru * apumi no kuni no * sasanami no * opotu no miya ni * ame no sita * sira si myesi kye mu * sumyeroki no * kamwi no mikoto no * opo miya pa * koko to kikedomo * opo tono pa * koko to ipedomo * paru kusa no * sige ku opwi taru * kasumi tati * paru pi ka kwir e ru * natu kusa ka * sige ku nari nuru * momo sikwi no * opo miya tokoro * mireba sabusi * mo