ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.1.37      (MYS97, CHJ)

IP-MAT 0 雖見飽奴 * IP-ADV NP-SBJ IP-REL PP-SBJ NP IP-REL IP-ADV VB-CSS L031712A LOG miredo VB-ADN VB-STM L030020A LOG aka VAX-NEG-ADN L000006A PHON nu 1 吉野乃河之 * PP NP PLN L052425 PHON yosi LOG nwo P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050025 LOG kapa P-CASE-GEN L000520 LOG no 2 常滑乃 * N L052149 LOG tokoname P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 絶事無久 * VB-ADN L031090A LOG tayuru N L050041 LOG koto ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 PHON ku 4 復還見牟 * NP-ADV ADV L004022 PHON mata VB-ADC VB-STM L030517A VB-STM L030518A LOG kapyeri VB-STM L031712A LOG mi VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * miredo aka nu * yosi nwo no kapa no * tokoname no * tayuru koto na ku * mata kapyeri mi mu