ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.1.72      (MYS97, CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 玉藻苅 * PP-GOL-OB1 NP IP-REL NP-OB1 N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo VB-ADC L030545A LOG karu 1 奥敝波不榜 * N L052520 PHON oki P-CASE-ALL L000523 PHON pye P-TOP L000522 PHON pa VB-NGC L030698A LOG kogazi 2 敷妙乃 * IP-MAT NP-OB1 PP NP N L050619 N-DVB L030850B LOG siki N L052528 PHON-KUN tape P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 枕邊之人 * PP NP N N L050016 LOG makura N L050133 LOG pye P-CASE-GEN L000520 LOG no N-DVB L030047B LOG atari 4 忘可祢津藻 * VB-CLS VB-STM L031907A LOG wasure VB-STM L030505A PHON kane VAX-PRF-CLS L000023 PHON tu P-TOP L000514 PHON mo * tama mo karu * oki pye pa kogazi * siki tape no * makura pye no atari * wasure kane tu mo