ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.10.1914      (CHJ)

multi-sentence CP-FINAL IP-SUB 0 戀乍毛 * VB-CTT L030731A LOG kwopwitutu P-TOP L000514 PHON mo 1 今日者暮都 * PP-ADV NP N L051388 LOG kyepu P-TOP L000522 LOG pa IP-ADV VB-CLS VB-STM L030662A LOG kurasi VAX-PRF-CLS L000023 PHON tu 2 霞立 * IP-MAT PP-OB1 NP IP-REL NP-SBJ N L090183 LOG kasumi VB-ADC L031043A LOG tatu 3 明日之春日乎 * PP NP N L050864 LOG asu P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050450 N L051724 LOG paru N L050090 LOG pi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 4 如何将晩 * IP-ADV ADJ-INF WH-ADJ-STM L042002 LOG ika COP-INF L031965 LOG ni VB-ADC VB-STM L030662A LOG kurasa VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu * kwopwitutu mo * kyepu pa kurasi tu * kasumi tatu * asu no paru pi wo * ika ni kurasa mu