ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 梅花 * NP-SBJ IP-REL NP-OB1 PP NP N L052251 LOG ume P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050083 LOG pana 1 令散春雨 * VB-ADC L031107A LOG tirasu N N L051724 LOG paru N L050001C LOG same 2 多零 * ADJ-INF ADJ-STM L007010B LOG ita ACP-INF L000033 LOG ku VB-ADC L031559A LOG puru 3 客爾也君之 * IP-MAT PP-ADV NP N L050049 LOG tabi P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-FOC L000537 PHON ya PP-SBJ NP N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000503 LOG ga 4 廬入西留良武 * VB-INF L030204A LOG ipori VB-ADN VB-STM L030919A PHON s VAX-STV-ADN L000024 PHON eru XTN-ADC L000805 PHON ramu * ume no pana * tirasu paru same * ita ku puru * tabi ni ya kimi ga * ipori s eru ramu