ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.10.1944      (CHJ)

IP-MAT 0 藤浪之 * IP-ADV IP-NMZ-SBJ PP-SBJ NP N N L051820 LOG pudi N L099998 LOG nami P-CASE-GEN L000520 LOG no 1 散巻惜 * VB-NML VB-STM L031111A LOG tira VAX-CJR-NML L000002 PHON maku ADJ-INF ADJ-STM L007229B LOG wosi ACP-INF L000034 LOG mi 2 霍公鳥 * NP N L050160 LOG pototogisu 3 今城岳口刂 * PP-OB1 NP PP NP PLN L051085 PHON imakwi P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L052341 LOG woka P-CASE-ACC L000534 PHON wo 4 鳴而越奈利 * IP-ADV VB-GER L031267A LOG nakite VB-CLS L030747A LOG kwoyu XTN-IFC L000804 PHON nari * pudi nami no * tira maku wosi mi * pototogisu * imakwi no woka wo * nakite kwoyu nari