ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.10.2106      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 沙額田乃 * NP-SBJ PP NP PLN L090273 PHON sanukata P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 野邊乃秋芽子 * PP NP N L051651 N L051650 LOG nwo N L050133 LOG pye P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050392 N L050032 LOG aki N L050149 LOG pagwi 2 時有者 * IP-ADV NP-PRD N L050059 LOG toki COP-PRV L031966 LOG nareba 3 今盛有 * NP-ADV N L004025 LOG ima NP-PRD N-DVB L030769B LOG sakari COP-IFC L031966 LOG nari 4 折而将挿頭 * IP-MAT IP-ADV VB-GER L031960A LOG worite VB-ADC VB-STM L030454A LOG kazasa VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu * sanukata no * nwo pye no aki pagwi * toki nareba * ima sakari nari * worite kazasa mu