ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

MYS.10.2186      (CHJ)

IP-MAT 0 秋去者 * PP NP IP-REL IP-ADV NP-SBJ N L050032 LOG aki VB-PRV L030841A LOG sareba 1 置白露爾 * VB-ADC L030327A LOG oku N L050724 ADJ-STM L007006A LOG sira N L052223 LOG tuyu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 吾門乃 * NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga PP NP N L051167 LOG kadwo P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 淺茅何浦葉 * PP NP N L050637 ADJ-STM L007235A LOG asa N L050761 LOG di P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050378 N L050022B LOG ura N L052480 LOG pa 4 色付爾家里 * VB-CLS VB-STM L030224A N L050105 LOG iro VB-STM L031130A LOG duki VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-MPST-CLS L000016 PHON kyeri * aki sareba * oku sira tuyu ni * wa ga kadwo no * asa di ga ura pa * iro duki ni kyeri