ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.10.2190      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 吾門之 * NP-SBJ PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga PP NP N L051167 LOG kadwo P-CASE-GEN L000520 LOG no 1 淺茅色就 * N L050637 ADJ-STM L007235A LOG asa N L050761 LOG di VB-ADC L030224A N L050105 LOG iro VB-ADC L031130A LOG duku 2 吉魚張能 * IP-MAT NP-SBJ PP NP PLN L052414 PHON-KUN yonabari P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 浪柴乃野之 * PP NP PLN L080040 PHON-KUN namisiba P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L051650 LOG nwo P-CASE-GEN L000520 LOG no 4 黄葉散良新 * N-DVB L031780B LOG momiti VB-ADC L031111A LOG tiru XTN-CLS L000806 PHON rasi * wa ga kadwo no * asa di iro duku * yonabari no * namisiba no nwo no * momiti tiru rasi