ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.10.2228      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 芽子之花 * PP-OB1 NP NP PP NP N L050149 LOG pagwi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050083 LOG pana 1 開乃乎再入緒 * PP NP N-DVB L030778B LOG saki P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L031963B PHON wowori P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2 見代跡可聞 * VB-IMP L031712A LOG mi PHON yo P-COMP L000530 PHON to P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo 3 月夜之清 * IP-NMZ-ARG PP-SBJ NP N N L050004B LOG tuku N L050039 LOG ywo P-CASE-GEN L000520 LOG no ADJ-ADN ADJ-STM L007086 LOG kiywo ACP-ADN L000033 LOG ki 4 戀益良國 * IP-ADV IP-NMZ-PRD VB-NML VB-STM L030731A LOG kwopwi VB-NML L031630A LOG masa PHON raku COP-INF L031965 PHON ni * pagwi no pana * saki no wowori wo * mi yo to ka mo * tuku ywo no kiywo ki * kwopwi masa raku ni