ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.11.2538      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 獨寝等 * IP-ADV NP-ADV N NUM L002001 LOG pito CL L002016 LOG ri VB-CLS L031342A LOG nu P-CONN L000541 PHON to 1 茭朽目八方 * NP-SBJ N L051295 LOG komo VB-EXC VB-STM L030635A LOG kuti VAX-CJR-EXC L000002 PHON me P-FOC L000537 PHON ya P-TOP L000514 PHON mo 2 綾席 * IP-MAT PP-ADV IP-NMZ NP-SBJ N N L050881 LOG aya N L051549 LOG musiro 3 緒爾成及 * IP-ARG NP-PRD N L050117 LOG wo COP-INF L031965 PHON ni VB-ADC L031317A LOG naru P-RES L000512B LOG made NLOG ni 4 君乎之將待 * PP-OB1 NP N L004266 LOG kimi P-CASE-ACC L000534 PHON wo P-RES L000526A PHON si VB-ADC VB-STM L031644A LOG mata VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu * pito ri nu to * komo kuti me ya mo * aya musiro * wo ni naru made ni * kimi wo si mata mu