ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

CP-FINAL IP-SUB 0 緑丹吉 * IP-ADV NP-PTH-OB1 IP-EPT MK-CLS L091001 N ADJ-STM L007042A PHON awo N L050126 PHON ni ADJ-CLS ADJ-STM L007015B PHON yo ACP-CLS L000033 PHON si 1 平山過而 * N PLN L092001 PHON nara N L050034 LOG yama VB-GER L030926A LOG sugwite 2 物部之 * IP-ADV NP-PTH-OB1 IP-EPT MK L090422 N L051507 PHON mononopu P-CASE-GEN L000520 LOG no 3 氏川渡 * N PLN L052236 PHON udi N L050025 LOG kapa VB-INF L031910A PHON watari 4 未通女等爾 * IP-ADV PP-ADV NP IP-REL PP-OB1-KKE NP N N L050145 LOG wotomye SFX L001003 LOG ra P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB L030071A * 5 相坂山丹 * N PLN L050827 PHON apusaka N L050034 LOG yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 6 手向草 * NP-OB1 NP N L050373 N L050012B LOG ta N-DVB L031725B LOG muke N L052472 LOG kusa 7 絲取置而 * NP N L090044 LOG ito VB-GER VB-STM L031258A LOG tori VB-GER L030327A LOG okite 8 我妹子爾 * PP-OB1 NP IP-REL NP-SBJ IP-EPT MK L099999 N L050290 N L050020 LOG wa NLOG g LOG imo N L050028 LOG kwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 9 相海之海之 * PP NP PLN-KKE L050824 PHON-KUN apumi P-CASE-GEN L000520 LOG no PP NP N L052517 LOG umi P-CASE-GEN L000520 LOG no 10 奥浪 * PP NP N L052520 LOG oki P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L050017 LOG nami 11 來因濱邊乎 * VB-ADC L030601A VB-STM L030612A LOG ki VB-ADC L031887A PHON yoru N L050430 N L051709 LOG pama N L050133 LOG pye P-CASE-ACC L000534 PHON wo 12 久礼々々登 * IP-ADV NP-PRD N N-DVB L030668B PHON kure N-DVB L030668B PHON kure COP-INF L031968 PHON to 13 獨曽我來 * PP-ADV NP N NUM L002001 LOG pito CL L002016 LOG ri P-FOC L000527 PHON so PP-SBJ NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga VB-ADN L030612A LOG kuru 14 妹之目乎欲 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP N L050027 LOG imo P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L050048A LOG me P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L031599A LOG pori * awo ni yo si * nara yama sugwite * mononopu no * udi kapa watari * wotomye ra ni * * apusaka yama ni * ta muke kusa * ito tori okite * wa g imo kwo ni * apumi no umi no * oki tu nami * ki yoru pama pye wo * kure kure to * pito ri so wa ga kuru * imo ga me wo pori