ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 近江之海 * NP PP NP PLN L050824 LOG apumi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L052517 LOG umi 1 泊八十有 * NP-SBJ N-DVB L031234B LOG tomari NP-ADV NUM NUM L002008 LOG ya NUM L002032 LOG swo VB-IFC L030125A LOG ari 2 八十嶋之 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP IP-REL NP-PRD N L050549 NUM L002008 LOG ya NUM L002032 LOG swo N L050078 LOG sima COP-ADI L031965 LOG no 3 嶋之埼邪伎 * N L050078 LOG sima P-CASE-GEN L000520 LOG no NP-ADV N N L052505 LOG saki N L052505 PHON zaki 4 安利立有 * VB-ADN PFX-STV L000026 PHON ari VB-STM L031043A LOG tat VAX-STV-ADN L000024 LOG eru 5 花橘乎 * N L050627 N L050083 LOG pana N L050150 LOG tatibana P-CASE-ACC L000534 PHON wo 6 末枝爾 * IP-ADV PP NP N L080145 ADJ-STM L051816 LOG potu N L052403 LOG ye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 7 毛知引懸 * NP-OB1 N-DVB L031761B LOG moti VB-INF VB-STM L031474A LOG piki VB-INF L030443A LOG kake 8 仲枝爾 * IP-ADV PP NP PP NP N L050069 LOG naka P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L052403 LOG ye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 9 伊加流我懸 * NP-OB1 N L090055 PHON ikaruga VB-INF L030443A LOG kake 10 下枝爾 * PP NP N L051929 ADJ-STM L080147 LOG sidu N L052403 LOG ye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 11 比米乎懸 * PP-OB1 NP N L051760 PHON pime P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030443A LOG kake 12 己之母乎 * IP-ADV PP-OB1 IP-NMZ PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042055 LOG na P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L051720 LOG papa P-CASE-ACC L000534 PHON wo 13 取久乎不知 * VB-NML L031258A LOG tora PHON ku P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF VB-STM L031967A LOG sira VAX-NEG-INF L000006A LOG ni 14 己之父乎 * IP-ADV PP-OB1 IP-NMZ PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042055 LOG na P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L050641 LOG titi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 15 取久乎思良爾 * VB-NML L031258A LOG tora PHON ku P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF VB-STM L030919A LOG si PHON ra VAX-NEG-INF L000006A PHON ni 16 伊蘇婆比座与 * VB-INF PFX L000030 PHON i VB-INF L030974A PHON swobapi VB-PGS-ADN L031957A LOG woru P-INTJ L000538 LOG yo 17 伊可流我等比米登 * PP NP PP NP N L090055 PHON ikaruga P-CASE-COM L000529 PHON to N L051760 PHON pime P-CASE-COM L000529 PHON to * apumi no umi * tomari ya swo ari * ya swo sima no * sima no saki zaki * ari tat eru * pana tatibana wo * potu ye ni * moti piki kake * naka tu ye ni * ikaruga kake * sidu ye ni * pime wo kake * na ga papa wo * tora ku wo sira ni * na ga titi wo * tora ku wo si ra ni * i swobapi woru yo * ikaruga to pime to