ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.13.3255      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 従古 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV PP-ADV NP N L051101 LOG inisipye P-CASE-ABL L000540D LOG yu 1 言續來口 * VB-NML VB-STM L030196A VB-STM L030199A LOG ipi VB-STM L031139A LOG tugi VAX-MPST-NML L000016 PHON kyeraku 2 戀爲者 * IP-ADV IP-ARG NP-PRD IP-REL IP-ADV VB-INF L030731A LOG kwopwi VB-PRV L030919A LOG sureba 3 不安物登 * ADJ-ADN ADJ-STM L007096 LOG kurusi ACP-ADN L000033 LOG ki N L050042 LOG mono P-COMP L000530 PHON to 4 玉緒之 * IP-ADV IP-EPT MK-ADI L091027 N L052078 LOG tama P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050117 LOG wo COP-ADI L031965 LOG no 5 繼而者雖云 * VB-GER L031139A LOG tugite P-TOP L000522 LOG pa VB-CSS L030199A LOG ipedo 6 處女等之 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP N N L050145 LOG wotomye SFX L001003 LOG ra P-CASE-GEN L000503 LOG ga 7 心乎胡粉 * N L050037 LOG kokoro P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-INF L000006A PHON ni 8 其将知 * PP-SBJ NP IP-REL PP-OB1 NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-ACC L000534 NLOG wo VB-ADC VB-STM L031967A LOG sira VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu 9 因之無者 * N L052527 LOG yosi P-CASE-GEN L000520 LOG no ADJ-PRV ADJ-STM L007028 LOG na ACP-PRV L000033 LOG kyereba 10 夏麻引 * IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK-ADC L091090 N L050567 N L051598 LOG natu N L052041 LOG swo VB-ADC L031474A LOG biku 11 命方貯 * N L051102 LOG inoti VB-INF L030482A ADJ-STM L090031 LOG kata VB-INF L031624A LOG make 12 借薦之 * IP-ADV PP-ARG NP IP-EPT MK-ADI L091014 N L050302 N-DVB L030545B LOG kari N L051295 LOG komo COP-ADI L031965 LOG no 13 心文小竹荷 * N L050037 LOG kokoro P-TOP L000514 PHON mo ADJ-INF ADJ-STM L090226 PHON sinwo COP-INF L031965 PHON ni 14 人不知 * IP-ADV NP N L050046 LOG pito VB-IFC VB-STM L030914A LOG sire VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 15 本名曾戀流 * PP-ADV NP-ADV ADV L004010 PHON motona P-FOC L000527 PHON so VB-ADN L030731A LOG kwopu PHON ru 16 氣之緒丹四天 * IP-ADV NP-PRD PP NP N-DVB L090046 LOG iki P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050117 LOG wo COP-GER L031965 PHON nisite * inisipye yu * ipi tugi kyeraku * kwopwi sureba * kurusi ki mono to * tama no wo no * tugite pa ipedo * wotomye ra ga * kokoro wo sira ni * so wo sira mu * yosi no na kyereba * natu swo biku * inoti kata make * kari komo no * kokoro mo sinwo ni * pito sire zu * motona so kwopu ru * iki no wo nisite