ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.14.3381      (CHJ)

IP-MAT 0 奈都蘇妣久 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK-ADC L091090 N L050567 N L051598 PHON natu N L052041 PHON swo VB-ADC L031474A PHON biku 1 宇奈比乎左之弖 * PLN L052255 PHON unapi P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L030805A PHON sasite 2 等夫登利乃 * IP-ARG IP-ADV NP-PRD IP-REL VB-ADC L031228A PHON tobu N L050970 PHON tori COP-ADI L031965 PHON no 3 伊多良武等曾与 * VB-ADC VB-STM L030170A PHON itara VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to P-FOC L000527 PHON so P-INTJ L000538 PHON yo 4 阿我之多波倍思 * PP-SBJ NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADN VB-STM L030868A N L050026 PHON sita VB-STM L031435A PHON pape VAX-SPST-ADN L000015 PHON si * natu swo biku * unapi wo sasite * tobu tori no * itara mu to so yo * a ga sita pape si