ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

CP-FINAL IP-SUB 0 阿之我里乃 * IP-ADV NP-PRD IP-REL PP NP PP NP PLN L050856 PHON asigari P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 安伎奈乃夜麻爾 * PP NP N L050799 PHON akina P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050034 PHON yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 比古布祢乃 * VB-ADC L031474A PHON pikwo N L050007A PHON pune COP-ADI L031965 PHON no 3 斯利比可志母與 * NP-OB1 N L050118 PHON siri VB-INF VB-STM L031474A PHON pika VAX-RSP-INF L000009 PHON si P-TOP L000514 PHON mo P-INTJ L000538 PHON yo 4 許己波故賀多爾 * IP-ADV NP-ADV ADV L051289 PHON kokoba VB-INF VB-STM L030612A PHON kwo AXJ-STM L090026 PHON gata COP-INF L031965 PHON ni * asigari no * akina no yama ni * pikwo pune no * siri pika si mo yo * kokoba kwo gata ni