ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

CP-FINAL IP-SUB 0 阿之賀利乃 * IP-ADV NP-PRD PP NP PLN L050856 PHON asigari P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 和乎可鶏夜麻能 * IP-ZYO PP-OB1 NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB L030443A * PP NP N PLN-KKE L090234 PHON kakye N L050034 PHON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 可頭乃木能 * PP NP N L051164 PHON kadu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050003A LOG kwi COP-ADI L031965 PHON no 3 和乎可豆佐祢母 * PP-OB1 NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-OPT L032086A PHON kadusane P-TOP L000514 PHON mo 4 可豆佐可受等母 * IP-ADV NP-OB1 N L051164 PHON kadu VB-IFC VB-STM L030780A PHON saka VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu P-CONN L000531 PHON tomo * asigari no * wa wo * kakye yama no * kadu no kwi no * wa wo kadusane mo * kadu saka zu tomo