ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.14.3471      (CHJ)

IP-MAT 0 思麻良久波 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007173B PHON simara ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000522 PHON pa 1 祢都追母安良牟乎 * IP-ADV VB-CTT L031342A PHON netutu P-TOP L000514 PHON mo VB-ADC VB-STM L030125A PHON ara VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-CONN L000552 PHON wo 2 伊米能未爾 * IP-ADV PP NP N L051086 PHON ime P-RES L000521 PHON nomwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3 母登奈見要都追 * NP-ADV N L004010A PHON motona VB-CTT VB-STM L031712A LOG mi VAX-PASS-CTT L000011 PHON yetutu 4 安乎祢思奈久流 * PP-CZZ-OB2 NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-ACC L000534 PHON wo PP-OB1 NP N L050082 PHON ne P-RES L000526A PHON si VB-ADN L031268A PHON nakuru * simara ku pa * netutu mo ara mu wo * ime nomwi ni * motona mi yetutu * a wo ne si nakuru