ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.14.3473      (CHJ)

IP-MAT 0 左努夜麻爾 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL PP NP N PLN L090184 PHON sanwo N L050034 PHON yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 宇都也乎能登乃 * VB-ADN L030268A PHON utu P-FOC L000537 PHON ya N L052352 PHON wonoto P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 等抱可騰母 * ADJ-CSS ADJ-STM L007008B PHON topo ACP-CSS L000033 PHON kadomo 3 祢毛等可児呂賀 * IP-ADV VB-ADC VB-STM L031342A PHON ne VAX-CJR-ADC L000002 PHON mo P-COMP L000530 PHON to P-FOC L000506 PHON ka PP-SBJ NP N N L050028 LOG kwo SFX L001007 PHON ro P-CASE-GEN L000503 PHON ga 4 於母爾美要都留 * PP NP N L050085A PHON omo P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADN VB-STM L031712A PHON mi VAX-PASS-STM L000011 PHON ye VAX-PRF-ADN L000023 PHON turu * sanwo yama ni * utu ya wonoto no * topo kadomo * ne mo to ka kwo ro ga * omo ni mi ye turu