ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.14.3547      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 阿遅乃須牟 * IP-ADV NP-PRD IP-REL PP-SBJ NP N L050142 PHON adi P-CASE-GEN L000520 PHON no VB-ADC L030950A PHON sumu 1 須沙能伊利江乃 * PP NP PLN L052034 PHON susa P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L051122 VB-STM L030219A PHON iri N L052401 LOG ye P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 許母理沼乃 * N N-DVB L030744B PHON komori N L051642 LOG nu COP-ADI L031965 PHON no 3 安奈伊伎豆加思 * IP-MAT NP-ADV INTJ L090051 PHON ana VB-INF VB-STM L030143A PHON ikiduka VAX-RSP-INF L000009 PHON si 4 美受比佐爾指天 * IP-ADV IP-ADV VB-IFC VB-STM L031712A PHON mi VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu ADJ-GER ADJ-STM L004102 PHON pisa COP-GER L031965 PHON nisite * adi no sumu * susa no iri ye no * komori nu no * ana ikiduka si * mi zu pisa nisite