ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.15.3589      (CHJ)

IP-MAT 0 由布佐礼婆 * IP-ADV NP-PTH-OB1 IP-REL IP-ADV VB-CND L031851A N L050087 PHON yupu VB-CND L030841A PHON saraba 1 比具良之伎奈久 * NP-SBJ N L051752 PHON pigurasi VB-ADC L030585A VB-STM L030612A PHON ki VB-ADC L031267A PHON naku 2 伊故麻山 * N N L051079 PHON ikoma N L050034 LOG yama 3 古延弖曾安我久流 * VB-GER L030747A PHON kwoyete P-FOC L000527 PHON so PP-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADN L030612A PHON kuru 4 伊毛我目乎保里 * PP NP N L050027 PHON imo P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050048A LOG me P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L031599A PHON pori * yupu saraba * pigurasi ki naku * ikoma yama * kwoyete so a ga kuru * imo ga me wo pori