ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.15.3664      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 之化能宇良爾 * NP-SBJ IP-REL PP NP PP NP PLN L090202 PHON sika P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050108 PHON ura P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 伊射里須流安麻 * VB-INF L030157A PHON izari VB-ADN L030919A PHON suru N L050163 PHON ama 2 安気久礼婆 * IP-ADV VB-PRV VB-STM L030022A PHON ake VB-PRV L030612A PHON kureba 3 宇良未許具良之 * NP-PTH N L090037 N L050108 PHON ura N L080198 PHON mwi VB-ADC L030698A PHON kogu XTN-CLS L000806 PHON rasi 4 可治能於等伎許由 * IP-MAT NP-SBJ PP NP N L051162 PHON kadi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050072 PHON oto VB-CLS L030569A PHON kikoyu * sika no ura ni * izari suru ama * ake kureba * ura mwi kogu rasi * kadi no oto kikoyu