ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.15.3703      (CHJ)

IP-MAT 0 多可思吉能 * PP-ARG NP PP NP PLN L090295 PHON takasiki P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 宇敞可多山者 * PLN PLN L052266 PHON upyekata N L050034 LOG yama P-TOP L000522 LOG pa 2 久礼奈為能 * IP-ADV NP-PRD IP-REL NP-PRD N L051346 PHON kurenawi COP-ADI L031965 PHON no 3 也之保能伊呂爾 * N L050556 PHON yasipo COP-ADI L031965 PHON no IP-ADV NP-PRD N L050105 PHON iro COP-INF L031965 PHON ni 4 奈里爾家流香聞 * VB-ADN VB-STM L031317A PHON nari VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-MPST-ADN L000016 PHON kyeru P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * takasiki no * upyekata yama pa * kurenawi no * yasipo no iro ni * nari ni kyeru kamo