ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.15.3720      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 和伎毛故乎 * PP-OB1 NP N L050290 N L050020 PHON wagimo N L050028 PHON kwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 1 由伎弖波也美武 * IP-ADV VB-GER L031840A PHON yukite VB-ADC ADJ-STM L004028B PHON paya VB-STM L031712A PHON mi VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 2 安波治之麻 * IP-MAT NP-SBJ N PLN L050815 PHON apadi N L050078 PHON sima 3 久毛為爾見延奴 * PP NP N L050138 N L050115 PHON kumo N L099998 PHON wi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-CLS VB-STM L031712A LOG mi VAX-PASS-STM L000011 PHON ye VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 4 伊敞都久良之母 * IP-MAT VB-ADN L030202A N L050006A PHON ipye VB-ADN L031130A PHON tuku XTN-CLS L000806 PHON rasi P-TOP L000514 PHON mo * wagimo kwo wo * yukite paya mi mu * apadi sima * kumo wi ni mi ye nu * ipye tuku rasi mo