ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 伊刀古 * IP-NMZ NP NP N L050282 PHON itwokwo 1 名兄乃君 * PP NP N L050541 PHON na LOG se P-CASE-GEN L000520 PHON no N L004266 LOG kimi 2 居々而 * IP-ADV VB-IFC L031957A LOG wori VB-PGS-GER L031957A LOG worite 3 物爾伊行跡波 * IP-ADV PP NP N L050042 LOG mono P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC PFX L000030 PHON i VB-ADC L031840A LOG yuku P-CONN L000541 PHON to P-TOP L000522 PHON pa 4 韓國乃 * IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV NP-PRD PP NP N L050345 N L051219 LOG kara N L051337 LOG kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 虎云神乎 * N L090467 LOG twora P-COMP L000530 NLOG to VB-ADC L030199A LOG ipu N L050005A LOG kamwi P-CASE-ACC L000534 PHON wo IP-ADV 6 生取爾 * NP-PRD N N-DVB L030147B LOG ike N-DVB L031258B LOG dori COP-INF L031965 PHON ni 7 八頭取持來 * NP N NUM L002008 LOG ya CL L002015 LOG tu VB-INF VB-STM L031256A VB-STM L031258A LOG tori VB-STM L031761A LOG moti VB-INF L030612A LOG ki 8 其皮乎 * PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-GEN L000520 LOG no N L052565 LOG kapa P-CASE-ACC L000534 PHON wo 9 多々弥爾刺 * PP NP N-DVB L031025B PHON tatami P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L030805A LOG sasi 10 八重疊 * PP NP IP-REL PP NP NP N NUM L002008 LOG ya CL L002034 LOG pye N L031025B LOG datami 11 平群乃山爾 * PP NP PLN L051852 PHON pyeguri P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050034 LOG yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 12 四月与 * PP-ADV NP PP CONJP PP NP N L090065 LOG udukwi P-CASE-COM L000529 NLOG to 13 五月間爾 * PP NP N L050705 LOG satukwi P-CASE-COM L000529 LOG to P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050095 LOG ma P-CASE-DAT L000519 PHON ni 14 藥猟 * NP-OB1 N N L051361 LOG kusuri N-DVB L030547B LOG gari 15 仕流時爾 * VB-ADN L031119A LOG tukapu PHON ru N L050059 LOG toki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 16 足引乃 * PP NP IP-REL PP-ADV NP PP NP IP-REL PP NP IP-EPT MK-ADI L091054 N L050860 PHON-KUN asipiki COP-ADI L031965 PHON no 17 此片山爾 * PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no N ADJ-STM L090031A LOG kata N L050034 LOG yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 18 二立 * NP N NUM L002002 LOG puta CL L002015 LOG tu VB-ADC L031043A LOG tatu 19 伊智比何本爾 * N L051139 PHON itipi P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L051520 LOG moto P-CASE-DAT L000519 PHON ni 20 梓弓 * NP-OB1 N N L050786 LOG adusa N L052437 LOG yumi 21 八多婆佐弥 * NP-ADV N NUM L002008 LOG ya CL L002015 LOG tu VB-INF L031061A N L050012B PHON ta VB-INF L031413A PHON basami 22 比米加夫良 * IP-REL NP-OB1 N L050189 N L051760 PHON pime N L051160 PHON kabura 23 八多婆左弥 * NP-ADV N NUM L002008 LOG ya CL L002015 LOG tu VB-INF L031061A N L050012B PHON ta VB-INF L031413A PHON basami 24 宍待跡 * IP-ADV NP-OB1 N L090209 LOG sisi VB-ADC L031644A LOG matu P-CONN L000541 PHON to 25 吾居時爾 * IP-REL PP-SBJ NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 LOG ga VB-ADN L031957A LOG woru N L050059 LOG toki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 26 佐男鹿乃 * IP-ADV PP-SBJ NP N L090193 PFX L000061 PHON sa N L052501 LOG wo N L050071 LOG sika P-CASE-GEN L000520 PHON no 27 來立嘆久 * VB-INF L030579A VB-STM L030612A LOG ki VB-INF L031043A LOG tati VB-NML L031276A LOG nageka PHON ku 28 頓爾 * IP-MAT IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004126B LOG tatimati COP-INF L031965 PHON ni 29 吾可死 * PP-SBJ NP PRO-N L042059 LOG ware P-TOP L000522 NLOG pa VB-CLS L030883A LOG sinu XTN-CLS XTN L000801 LOG be ACP-CLS L000033 LOG si 30 王爾 * IP-MAT PP-OB1 NP N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 31 吾仕牟 * PP-SBJ NP PRO-N L042059 LOG ware P-TOP L000522 NLOG pa VB-ADC VB-STM L031119A LOG tukape VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 32 吾角者 * IP-MAT PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L050143 LOG tunwo P-TOP L000522 LOG pa 33 御笠乃波夜詩 * NP-PRD PP NP N PFX-HON L000035 LOG mi N L051231 LOG kasa P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090020 PHON payasi COP L001965 * 34 吾耳者 * IP-MAT PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L051455 LOG mimi P-TOP L000522 LOG pa 35 御墨坩 * NP-PRD PP NP N PFX-HON L000035 LOG mi N L090256 LOG sumi P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L052176 LOG tubo COP L031965 * 36 吾目良波 * IP-MAT PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 LOG ga N N L050048A LOG me SFX L001003 PHON ra P-TOP L000522 LOG pa 37 眞墨乃鏡 * NP-PRD IP-REL NP-PRD N L080110 PHON masumi COP-ADI L031965 PHON no N L052543 LOG kagami COP L031965 * 38 吾爪者 * IP-MAT PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L050122A LOG tume P-TOP L000522 LOG pa 39 御弓之弓波受 * NP-PRD PP NP N PFX-HON L000035 LOG mi N L052437 LOG yumi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L052439 PHON yupazu COP L031965 * 40 吾毛等者 * IP-MAT PP NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N N L052534 LOG ke SFX L001003 PHON ra P-TOP L000522 LOG pa 41 御筆波夜斯 * IP-ADV NP-PRD N PFX-HON L000035 LOG mi N L051826 LOG pumite COP L031965 * VB-INF L031446A PHON payasi 42 吾皮者 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L052565 LOG kapa P-TOP L000522 LOG pa 43 御箱皮爾 * NP-PRD PP NP N PFX-HON L000035 LOG mi N L051705 LOG pakwo P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L052565 LOG kapa COP-INF L031965 PHON ni 44 吾宍者 * PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L051973 LOG sisi P-TOP L000522 LOG pa 45 御奈麻須波夜志 * NP-PRD N PFX-HON L000035 LOG mi N L051578 PHON namasu COP L031965 * VB-INF L031446A PHON payasi 46 吾伎毛母 * IP-ADV PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L051265 PHON kimo P-TOP L000514 PHON mo 47 御奈麻須波夜之 * NP-PRD N PFX-HON L000035 LOG mi N L051578 PHON namasu COP L031965 * VB-INF L031446A PHON payasi 48 吾美義波 * IP-ADV PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L080202 PHON mige P-TOP L000522 PHON pa 49 御塩乃波夜之 * NP-PRD N PFX-HON L000035 LOG mi N L050171 LOG sipo COP-INF L031965 PHON no VB-INF L031446A PHON payasi 50 耆矣奴 * IP-ARG IP-MAT PP NP NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030407A LOG oi VAX-STV-ADN L000022 LOG taru N L042087 LOG yatukwo 51 吾身一爾 * NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L050023 LOG mwi N NUM L002001 LOG pito CL L002015 LOG tu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 52 七重花佐久 * NP-SBJ NP N L050440 NUM L002007 LOG nana CL L002034 LOG pye N L050083 LOG pana VB-ADC L030778A PHON saku 53 八重花生跡 * IP-MAT NP-SBJ NP N L050444 NUM L002008 LOG ya CL L002034 LOG pye NP-SBJ N L050083 LOG pana VB-ADC L030778A LOG saku P-COMP L000530 PHON to 54 白賞尼 * VB-OPT VB-STM L031678A LOG mawosi VB-OPT L031446A LOG payasa PHON ne 55 白賞尼 * IP-MAT VB-OPT VB-STM L031678A LOG mawosi VB-OPT L031446A LOG payasa PHON ne * itwokwo * na se no kimi * wori worite * mono ni i yuku to pa * kara kuni no * twora to ipu kamwi wo * ike dori ni * ya tu tori moti ki * so no kapa wo * tatami ni sasi * ya pye datami * pyeguri no yama ni * udukwi to * satukwi to no ma ni * kusuri gari * tukapu ru toki ni * asipiki no * ko no kata yama ni * puta tu tatu * itipi ga moto ni * adusa yumi * ya tu ta basami * pime kabura * ya tu ta basami * sisi matu to * wa ga woru toki ni * sa wo sika no * ki tati nageka ku * tatimati ni * ware pa sinu be si * opo kimi ni * ware pa tukape mu * wa ga tunwo pa * mi kasa no payasi * * wa ga mimi pa * mi sumi no tubo * * wa ga me ra pa * masumi no kagami * * wa ga tume pa * mi yumi no yupazu * * wa ga ke ra pa * mi pumite * payasi * wa ga kapa pa * mi pakwo no kapa ni * wa ga sisi pa * mi namasu * payasi * wa ga kimo mo * mi namasu * payasi * wa ga mige pa * mi sipo no payasi * oi taru yatukwo * wa ga mwi pito tu ni * nana pye pana saku * ya pye pana saku to * mawosi payasa ne * mawosi payasa ne