ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

CP-FINAL IP-SUB 0 山背乃 * PP NP PP NP PLN L052385 PHON yamasiro P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 久爾能美夜古波 * PP NP N L051337 PHON kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050129 PHON miyakwo P-TOP L000522 PHON pa 2 春佐礼播 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ N L051724 LOG paru VB-PRV L030841A PHON sareba 3 花咲乎乎理 * NP-SBJ N L050083 LOG pana VB-INF VB-STM L030778A LOG saki VB-INF L031963A PHON wowori 4 秋佐礼婆 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ N L050032 LOG aki VB-PRV L030841A PHON sareba 5 黄葉爾保比 * NP-SBJ N N L051503 LOG momidi N L052480 LOG ba VB-INF L031335A PHON nipopi 6 於婆勢流 * IP-ADV PP NP PP NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030375A PHON oba VAX-RSP-STM L000009 PHON s VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 7 泉河乃 * N L051065 LOG idumi COP-ADI L031965 NLOG no N L050025 LOG kapa P-CASE-GEN L000520 PHON no 8 可美都瀬爾 * PP NP N L050045 PHON kami P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L090058 PHON se P-CASE-DAT L000519 PHON ni 9 宇知橋和多之 * NP-OB1 N N-DVB L030267B PHON uti N L051727 LOG pasi VB-INF L031908A PHON watasi 10 余登瀬爾波 * IP-ADV PP NP N N L052405 PHON yodo N L090058 PHON se P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 11 宇枳橋和多之 * IP-ADV NP-OB1 N N-DVB L030238B PHON uki N L051727 LOG pasi VB-INF L031908A PHON watasi 12 安里我欲比 * IP-ADV VB-INF PFX-STV L000026 PHON ari VB-INF L030536A PHON gaywopi 13 都加倍麻都良武 * VB-ADC VB-STM L031121A VB-STM L031119A PHON tukape VB-STM L031649A PHON matura VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 14 万代麻弖爾 * PP NP N NUM L002014 LOG yorodu N L050040 LOG yo P-RES L000512B PHON madeni * yamasiro no * kuni no miyakwo pa * paru sareba * pana saki wowori * aki sareba * momidi ba nipopi * oba s eru * idumi no kapa no * kami tu se ni * uti pasi watasi * yodo se ni pa * uki pasi watasi * ari gaywopi * tukape matura mu * yorodu yo madeni