ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.17.3978      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 妹毛吾毛 * PP CONJP PP NP N L050027 LOG imo P-TOP L000514 PHON mo PP NP PRO-N L042059 LOG ware P-TOP L000514 PHON mo 1 許己呂波於夜自 * PP-SBJ NP N L050037 PHON kokoro P-TOP L000522 PHON pa ADJ-CLS ADJ-STM L007138B PHON oyazi ACP-CLS L000033 * 2 多具敞礼登 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV VB-CSS VB-STM L031008A PHON tagup VAX-STV-CSS L000024 PHON yeredo 3 伊夜奈都可之久 * IP-ADV NP-ADV N L004014 PHON iya ADJ-INF ADJ-STM L007125B PHON natukasi ACP-INF L000033 PHON ku 4 相見婆 * VB-PRV PFX-RCP L000025 LOG api VB-PRV L031712A LOG mire PHON ba 5 登許波都波奈爾 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N ADJ-STM L007194 PHON toko ADJ-STM L051736 PHON patu N L050083 PHON pana COP-ADI L031965 PHON ni 6 情具之 * IP-ARG IP-ARG IP-ADV ADJ-CLS ADJ-STM L007088B LOG kokoro PHON gu ACP-CLS L000033 PHON si 7 眼具之毛奈之爾 * IP-ADV ADJ-CLS ADJ-STM L007115B LOG me PHON gusi ACP-CLS L000033 * P-TOP L000514 PHON mo ADJ-CLS ADJ-STM L007028 PHON na ACP-CLS L000033 PHON si COP-INF L031965 PHON ni 8 波思家夜之 * NP IP-EPT MK-CLS L091065 ADJ-STM L007144B PHON pasikyeyasi ACP-CLS L000033 * 9 安我於久豆麻 * PP NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050709 N L051660 PHON oku N L050120 PHON duma 10 大王能 * IP-MAT IP-ADV NP-SBJ PP NP N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 11 美許登加之古美 * N L050752 PFX-HON L000035 PHON mi N L050148 PHON koto VB-INF VB-INF L030461A PHON kasikwomi 12 阿之比奇能 * IP-ADV NP-PRD IP-REL IP-ADV IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK-ADI L091054 N L050860 PHON asipikwi COP-ADI L031965 PHON no 13 夜麻古要奴由伎 * N L050034 PHON yama VB-INF L030747A PHON kwoye IP-ADV NP N L051642 PHON nu VB-INF L031840A PHON yuki 14 安麻射加流 * IP-PRP NP-OB1 IP-REL VB-ADC N L050001B PHON ama VB-ADC L030770A PHON zakaru 15 比奈乎左米爾等 * N L050089 PHON pina VB-INF L031943A PHON wosame P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-CONN L000541 PHON to 16 別来之 * VB-ADN VB-STM L031898A LOG wakare VB-STM L030612A LOG ko VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 17 曾乃日乃伎波美 * PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050090 LOG pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L030589B PHON kipami 18 荒璞能 * IP-ADV NP IP-EPT MK-ADI L091010 N ADJ-STM L007034 LOG ara N L052078 LOG tama COP-ADI L031965 PHON no 19 登之由吉我敞利 * N L050124 PHON tosi VB-INF VB-INF L031829A VB-STM L031840A PHON yuki VB-INF L030518A PHON gapyeri 20 春花乃 * IP-ADV PP-ADV IP-NMZ PP-SBJ NP N L050398 N L051724 LOG paru N L050083 LOG pana P-CASE-GEN L000520 PHON no 21 宇都呂布麻泥爾 * VB-ADC L030277A PHON uturopu P-RES L000512B PHON madeni 22 相見祢婆 * VB-PRV PFX-RCP L000025 LOG api VB-STM L031712A LOG mi VAX-NEG-PRV L000006A PHON neba 23 伊多母須敞奈美 * IP-ADV PP NP N L090049 PHON ita P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV NP-SBJ N L051999 PHON subye ADJ-INF ADJ-STM L007028 PHON na ACP-INF L000034 PHON mi 24 之伎多倍能 * IP-ADV IP-ADV NP-SRC-OB1 IP-REL IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK-ADI L091022 N L050619 N-DVB L030850B PHON siki N L052528 PHON tape COP-ADI L031965 PHON no 25 蘇泥可敞之都追 * N L052043 PHON swode VB-CTT L030515A PHON kapyesitutu 26 宿夜於知受 * VB-ADN L031368A LOG nuru N L050039 LOG ywo VB-IFC VB-STM L030356A PHON oti VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 27 伊米爾波見礼登 * PP NP N L051086 PHON ime P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV VB-CSS L031712A LOG mi PHON redo 28 宇都追爾之 * IP-ADV NP-PRD N L052294 PHON ututu COP-INF L031965 PHON ni P-RES L000526A PHON si 29 多太爾安良祢婆 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004003A PHON tada COP-INF L031965 PHON ni VB-PRV VB-STM L030125A PHON ara VAX-NEG-PRV L000006A PHON neba 30 孤悲之家口 * IP-NMZ ADJ-NML ADJ-STM L007103B PHON kwopwisi ACP-NML L000033 PHON kyeku 31 知敞爾都母里奴 * PP NP N L050443 NUM L002013 PHON ti CL L002034 PHON pye P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-CLS VB-STM L031181A PHON tumori VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 32 近在者 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007017B LOG tika ACP-INF L000033 LOG ku VB-CND L030125A LOG araba 33 加敞利爾太仁母 * PP NP N-DVB L030518B PHON kapyeri P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-RES L000502 PHON dani P-TOP L000514 PHON mo 34 宇知由吉低 * VB-GER PFX-MPH L000043 PHON uti VB-GER L031840A PHON yukite 35 妹我多麻久良 * IP-ADV NP PP NP N L050027 LOG imo P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L090275 N L050012B PHON ta N L050016 PHON makura 36 佐之加倍低 * VB-GER PFX L090176 PHON sasi VB-GER L030512A PHON kapete 37 祢天蒙許万思乎 * VB-GER L031342A PHON nete P-TOP L000514 PHON mo VB-ADC VB-STM L030612A PHON ko VAX-SJV-ADC L000004 PHON masi P-CONN L000552 PHON wo 38 多麻保己乃 * IP-ADV PP NP IP-EPT MK-ADI L091026 N L050495 N L052078 PHON tama N L051802 PHON poko COP-ADI L031965 PHON no 39 路波之騰保久 * N L050091 LOG miti P-TOP L000522 PHON pa P-RES L000526A PHON si IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007008B PHON dopo ACP-INF L000033 PHON ku 40 関左閇爾 * PP-ADV NP N-DVB L030956B LOG seki P-RES L000525B PHON sapeni 41 敞奈里低安礼許曾 * VB-GER L031577A PHON pyenarite VB-EXC L030125A PHON are P-FOC L000510 PHON koso 42 与思恵夜之 * IP-MAT IP-MAT PP NP ADV L004168 PHON yosi P-INTJ L000533 PHON we P-FOC L000537 PHON ya P-RES L000526A PHON si 43 餘志播安良武曾 * PP NP N L052527 PHON yosi P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC VB-STM L030125A PHON ara VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-FOC L000527 PHON so 44 霍公鳥 * IP-MAT PP NP IP-REL NP-SBJ N L050160 LOG pototogisu 45 来鳴牟都奇爾 * VB-ADC VB-STM L030585A VB-STM L030612A LOG ki VB-STM L031267A LOG naka VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu N L050004A PHON tukwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 46 伊都之加母 * PP NP WH-ADV L042014 PHON itu P-RES L000526A PHON si P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo 47 波夜久奈里那牟 * IP-ARG ADJ-INF ADJ-STM L004028B PHON paya ACP-INF L000033 PHON ku VB-ADC VB-STM L031317A PHON nari VAX-PRF-STM L000018 PHON na VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 48 宇乃花能 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP N L052262 PP NP N L052558 PHON u P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050083 LOG pana P-CASE-GEN L000520 PHON no 49 爾保敞流山乎 * VB-ADN VB-STM L031335A PHON nipop VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru N L050034 LOG yama P-CASE-ACC L000534 PHON wo 50 余曾能未母 * PP NP N L052428 PHON yoso P-RES L000521 PHON nomwi P-TOP L000514 PHON mo 51 布里佐気見都追 * VB-CTT VB-STM L031556A PHON purisake VB-CTT L031712A LOG mi PHON tutu 52 淡海路爾 * PP-OB1 NP N PLN L050824 PHON-KUN apumi N L050091 LOG di P-CASE-DAT L000519 PHON ni 53 伊由伎能里多知 * VB-INF PFX L000030 PHON i VB-STM L031840A PHON yuki VB-STM L031390A PHON nori VB-INF L031043A PHON tati 54 青丹吉 * IP-ADV PP NP IP-REL NP-PRD IP-REL NP N ADJ-STM L007042A LOG awo N L050126 LOG ni ADJ-CLS ADJ-STM L007015B LOG yo ACP-CLS L000033 LOG si 55 奈良乃吾家爾 * PLN L092001 PHON nara COP-ADI L031965 PHON no N N L050019 LOG wagipye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 56 奴要鳥能 * IP-ADV NP-PRD N N L050179 PHON nuye N L050970 LOG dori COP-ADI L031965 PHON no 57 宇良奈気之都追 * VB-INF L030304A N L050109 PHON ura VB-INF L031268A PHON nake VB-CTT L030919A PHON situtu 58 思多恋爾 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L050299 N L050026 PHON sita N-DVB L030731B LOG gwopwi COP-INF L031965 PHON ni 59 於毛比宇良夫礼 * VB-INF VB-STM L030399A PHON omopi VB-INF L030307A PHON urabure 60 可度爾多知 * IP-ADV IP-ADV PP-GOL-OB1 NP N L051167 PHON kadwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L031043A PHON tati 61 由布気刀比都追 * NP-OB2 N L052441 N L050087 PHON yupu N L052533 PHON ke VB-CTT L031226A PHON twopitutu 62 吾乎麻都等 * PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV PP-OB1 NP PRO-N L042054 LOG a P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-ADC L031644A PHON matu P-CONN L000541 PHON to 63 奈須良牟妹乎 * VB-ADC L031280A PHON nasu XTN-ADC L000805 PHON ramu N L050027 LOG imo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 64 安比低早見牟 * IP-ADV VB-GER L030071A PHON apite VB-ADC ADJ-STM L004028B LOG paya VB-STM L031712A LOG mi VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu