ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.17.3993      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 布治奈美波 * PP-ARG NP N N L051820 PHON pudi N L050017 PHON nami P-TOP L000522 PHON pa 1 佐岐弖知理爾伎 * IP-ADV VB-GER L030778A PHON sakite VB-CLS VB-STM L031111A PHON tiri VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-SPST-CLS L000015 PHON ki 2 宇能波奈波 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV IP-ARG PP-ARG NP N L052262 PP NP N L052558 PHON u P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050083 PHON pana P-TOP L000522 PHON pa 3 伊麻曾佐可理等 * IP-ADV PP NP N L004025 PHON ima P-FOC L000527 PHON so NP-PRD N-DVB L030769B PHON sakari P-COMP L000530 PHON to 4 安之比奇能 * PP CONJP PP NP IP-EPT MK-ADI L091054 N L050860 PHON asipikwi COP-ADI L031965 PHON no 5 夜麻爾毛野爾毛 * N L050034 PHON yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo PP NP N L051650 LOG nwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo 6 保登等芸須 * NP-SBJ N L050160 PHON pototogisu 7 奈伎之等与米婆 * VB-INF L031267A PHON naki P-RES L000526A PHON si VB-PRV L031245A PHON toyomeba 8 宇知奈妣久 * NP-SBJ IP-REL IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL VB-ADC PFX-MPH L000043 PHON uti VB-ADC L031294A PHON nabiku 9 許己呂毛之努爾 * N L050037 PHON kokoro P-TOP L000514 PHON mo ADJ-INF ADJ-STM L090226 PHON sinwo COP-INF L031965 PHON ni 10 曾己乎之母 * IP-ADV PP-SBJ NP PRO-N L042043 PHON soko P-CASE-ACC L000534 PHON wo P-RES L000526A PHON si P-TOP L000514 PHON mo 11 宇良胡非之美等 * ADJ-GER ADJ-STM L007059B N L050109 PHON ura ADJ-STM L007103B PHON gwopwisi ACP-GER L000034 PHON mito 12 於毛布度知 * VB-ADC L030399A PHON omopu N L050971 PHON dwoti 13 宇麻宇知牟礼弖 * IP-ADV NP-SBJ N L052245 PHON uma VB-GER PFX-MPH L000043 PHON uti VB-GER L031741A PHON murete 14 多豆佐波理 * IP-ADV VB-INF L031046A PHON tadusapari 15 伊泥多知美礼婆 * IP-ADV VB L030176A VB-STM L030172A PHON ide VB-STM L031043A PHON tati VB-PRV L031712A PHON mireba 16 伊美豆河泊 * NP-SBJ NP N PLN L080013 PHON imidu N L050025 PHON kapa 17 美奈刀能須登利 * PP NP N L051468 PHON minatwo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050677 N L051998 PHON su N L050970 PHON dori 18 安佐奈芸爾 * IP-ADV NP-SBJ IP-REL PP-ADV NP N L080052 N L050139 PHON asa N-DVB L031269B PHON nagi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 19 可多爾安佐里之 * PP NP N L090028 PHON kata P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L030033A PHON asari VB-INF L030919A PHON si 20 思保美弖婆 * N L050170 PHON sipo VB-PRV L031695A PHON miteba 21 都麻欲妣可波須 * NP-OB1 N L050120 PHON tuma VB-ADC VB-STM L031880A PHON ywobi VB-ADC L030507A PHON kapasu 22 等母之伎爾 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV IP-NMZ-PRD ADJ-ADN ADJ-STM L007025 PHON tomosi ACP-ADN L000033 PHON ki COP-INF L031965 PHON ni 23 美都追須疑由伎 * IP-ADV VB-CTT L031712A PHON mitutu VB-INF VB-STM L030926A PHON sugwi VB-INF L031840A PHON yuki 24 之夫多爾能 * IP-ADV NP-OB1 IP-REL PP-GOL-OB1 NP PP NP PLN L090231 PHON sibutani P-CASE-GEN L000520 PHON no 25 安利蘇乃佐伎爾 * PP NP N L050841 PHON ariswo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052505 PHON saki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 26 於枳追奈美 * NP-SBJ PP NP N L052520 PHON oki P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050017 PHON nami 27 余勢久流多麻母 * VB-ADN VB-STM L031872A PHON yose VB-ADN L030612A PHON kuru N L052082 N L052078 PHON tama N L052491 PHON mo 28 可多与理爾 * IP-ADV N-INF N-DVB L090072B PHON katayori COP-INF L031965 PHON ni 29 可都良爾都久理 * IP-ADV NP-PRD N L004065 PHON kadura COP-INF L031965 PHON ni VB-INF L031144A PHON tukuri 30 伊毛我多米 * IP-ADV NP PP NP N L050027 PHON imo P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050063 PHON tame 31 低爾麻吉母知弖 * PP NP N L050012A PHON te P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER VB-STM L031618A PHON maki VB-GER L031761A PHON motite 32 宇良具波之 * IP-ADV PP NP IP-REL ADJ-CLS N L050109 PHON ura ADJ-STM L007055B PHON gupasi ACP-CLS L000033 * 33 布勢能美豆宇弥爾 * PP NP N-DVB L031529B PHON puse P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050128 PHON midu N L052517 PHON umi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 34 阿麻夫祢爾 * PP NP N L050509 N L050001B PHON ama N L050007A PHON bune P-CASE-DAT L000519 PHON ni 35 麻可治加伊奴吉 * NP-OB1 N L050191 PFX L000062 PHON ma N L051162 PHON kadi VB-INF L030417A PHON kainuki 36 之路多倍能 * IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK L091087 N L050620 ADJ-STM L007006B PHON sirwo N L052528 PHON tape P-CASE-GEN L000520 PHON no 37 蘇泥布理可辺之 * N L052043 PHON swode VB-INF VB-STM L031560A PHON puri VB-INF L030515A PHON kapyesi 38 阿登毛比弖 * IP-ADV IP-ADV VB-GER L030061A PHON adomopite 39 和賀己芸由気婆 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-PRV VB-STM L030698A PHON kogi VB-PRV L031840A PHON yukeba 40 乎布能佐伎 * IP-ADV NP PP NP N L052354 PHON wopu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052505 PHON saki 41 波奈知利麻我比 * NP-SBJ N L050083 PHON pana VB-INF L031110A VB-STM L031111A PHON tiri VB-INF L031610A PHON magapi 42 奈伎佐爾波 * IP-ADV PP NP N L051566 PHON nagisa P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 43 阿之賀毛佐和伎 * IP-ADV NP-SBJ N L050219 N L052471 PHON asi N L051191 PHON gamo VB-INF L030843A PHON sawaki 44 佐射礼奈美 * IP-ADV IP-ADV IP-EPT MK L099999 N L051909 N L051908A PHON sazare N L050017 PHON nami 45 多知弖毛為弖母 * IP-ADV VB-GER L031043A PHON tatite P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-GER L031926A PHON wite P-TOP L000514 PHON mo 46 己芸米具利 * IP-ADV VB-INF VB-STM L030698A PHON kogi VB-INF L031748A PHON meguri 47 美礼登母安可受 * IP-ADV VB-CSS L031712A PHON miredomo VB-IFC VB-STM L030020A PHON aka VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 48 安伎佐良婆 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV NP-SBJ N L050032 PHON aki VB-CND L030841A PHON saraba 49 毛美知能等伎爾 * NP-PRD PP NP N L051503 PHON momidi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050059 PHON toki COP-INF L031965 PHON ni 50 波流佐良婆 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ N L051724 PHON paru VB-CND L030841A PHON saraba 51 波奈能佐可利爾 * NP-PRD PP NP N L050083 PHON pana P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L030769B PHON sakari COP-INF L031965 PHON ni 52 可毛加久母 * PP-ADV NP PRO-ADV L042018 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo PP-ADV NP PRO-ADV L042020 PHON kaku P-TOP L000514 PHON mo 53 伎美我麻爾麻等 * IP-ADV NP-PRD PP NP N L004266 PHON kimi P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L004001 PHON manima COP-GER L031965 PHON nito 54 可久之許曾 * PP NP PRO-ADV L042020 PHON kaku P-RES L000526A PHON si P-FOC L000510 PHON koso 55 美母安吉良米米 * VB-IFC L031712A PHON mi P-TOP L000514 PHON mo VB-EXC VB-STM L030019A PHON akirame VAX-CJR-EXC L000002 PHON me 56 多由流比安良米也 * IP-MAT NP-SBJ IP-REL VB-ADN L031090A PHON tayuru N L050090 PHON pi VB-EXC VB-STM L030125A PHON ara VAX-CJR-EXC L000002 PHON me P-FOC L000537 PHON ya * pudi nami pa * sakite tiri ni ki * u no pana pa * ima so sakari to * asipikwi no * yama ni mo nwo ni mo * pototogisu * naki si toyomeba * uti nabiku * kokoro mo sinwo ni * soko wo si mo * ura gwopwisi mito * omopu dwoti * uma uti murete * tadusapari * ide tati mireba * imidu kapa * minatwo no su dori * asa nagi ni * kata ni asari si * sipo miteba * tuma ywobi kapasu * tomosi ki ni * mitutu sugwi yuki * sibutani no * ariswo no saki ni * oki tu nami * yose kuru tama mo * katayori ni * kadura ni tukuri * imo ga tame * te ni maki motite * ura gupasi * * puse no midu umi ni * ama bune ni * ma kadi kainuki * sirwo tape no * swode puri kapyesi * adomopite * wa ga kogi yukeba * wopu no saki * pana tiri magapi * nagisa ni pa * asi gamo sawaki * sazare nami * tatite mo wite mo * kogi meguri * miredomo aka zu * aki saraba * momidi no toki ni * paru saraba * pana no sakari ni * ka mo kaku mo * kimi ga manima nito * kaku si koso * mi mo akirame me * tayuru pi ara me ya