ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.17.4000      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 安麻射可流 * IP-ADV NP PP NP IP-REL PP NP IP-EPT MK-ADC L091035 N L050001B PHON ama VB-ADC L030770A PHON zakaru 1 比奈爾名可加須 * N L050089 PHON pina P-CASE-DAT L000519 PHON ni NP-OB1 N L050068 LOG na VB-ADC VB-STM L030442A PHON kaka VAX-RSP-ADC L000009 PHON su 2 古思能奈可 * PLN L052562 PHON kwosi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050069 PHON naka 3 久奴知許登其等 * NP N L051338 PHON kunuti N L050056 PHON kotogoto 4 夜麻波之母 * PP-SBJ NP N L050034 PHON yama P-TOP L000522 PHON pa P-RES L000526A PHON si P-TOP L000514 PHON mo 5 之自爾安礼登毛 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004033 PHON sizi COP-INF L031965 PHON ni VB-CSS L030125A PHON aredomo 6 加波波之母 * IP-ADV PP NP N L050025 PHON kapa P-TOP L000522 PHON pa P-RES L000526A PHON si P-TOP L000514 PHON mo 7 佐波爾由気等毛 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004032 PHON sapa COP-INF L031965 PHON ni VB-CSS L031840A PHON yukedomo 8 須売加未能 * IP-ADV PP NP IP-REL PP-SBJ NP N L050218 ADJ-STM L052027 PHON sumye N L050005A PHON kamwi P-CASE-GEN L000520 PHON no 9 宇之波伎伊麻須 * VB-ADC VB-STM L030251A PHON usipaki VB-ADC L030206A PHON imasu 10 爾比可波能 * PP NP N N L051616 PHON nipi N L050025 PHON kapa P-CASE-GEN L000520 PHON no 11 曾能多知夜麻爾 * PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no PLN L092021 PHON tatiyama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 12 等許奈都爾 * PP NP N ADJ-STM L007194 PHON toko N L051598 PHON natu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 13 由伎布理之伎弖 * NP-SBJ N L050075 PHON yuki VB-GER L031557A VB-STM L031559A PHON puri VB-GER L030851A PHON sikite 14 於婆勢流 * IP-ADV NP-PRD IP-REL PP NP IP-REL PP-SBJ NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030375A PHON oba VAX-RSP-STM L000009 PHON s VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 15 可多加比河波能 * N PLN L090016 PHON katakapi N L050025 PHON kapa P-CASE-GEN L000520 PHON no 16 伎欲吉瀬爾 * ADJ-ADN ADJ-STM L007086 PHON kiywo ACP-ADN L000033 PHON ki N L090058 LOG se P-CASE-DAT L000519 PHON ni 17 安佐欲比其等爾 * NP-ADV N N L050139 PHON asa PP NP N L052415 PHON ywopi P-RES L000546 PHON gotoni 18 多都奇利能 * VB-ADC L031043A PHON tatu N L090101 PHON kwiri COP-ADI L031965 PHON no 19 於毛比須疑米夜 * VB-EXC VB-STM L030391A VB-STM L030399A PHON omopi VB-STM L030926A PHON sugwi VAX-CJR-EXC L000002 PHON me P-FOC L000537 PHON ya 20 安理我欲比 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV IP-ADV VB-INF PFX-STV L000026 PHON ari VB-INF L030536A PHON gaywopi 21 伊夜登之能播仁 * NP-ADV N L004014 PHON iya PP NP N L090455 N L050124 PHON tosi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052494 PHON pa P-CASE-DAT L000519 PHON ni 22 余増能未母 * PP-ADV NP N L052428 PHON yoso P-RES L000521 PHON nomwi P-TOP L000514 PHON mo 23 布利佐気見都都 * VB-CTT VB-STM L031556A PHON purisake VB-CTT L031712A LOG mi PHON tutu 24 余呂豆餘能 * IP-ARG NP-PRD PP NP N NUM L002014 PHON yorodu N L050040 PHON yo P-CASE-GEN L000520 PHON no 25 可多良比具佐等 * N L050371 N-DVB L030489B PHON katarapi N L052472 PHON gusa COP-INF L031968 PHON to 26 伊末太見奴 * PP-GOL-OB2 NP IP-REL NP-ADV ADV L004005 PHON imada VB-ADN VB-STM L031712A LOG mi VAX-NEG-ADN L000006A PHON nu 27 比等爾母都気牟 * N L050046 PHON pito P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo VB-ADC VB-STM L031140A PHON tuge VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 28 於登能未毛 * IP-ADV PP-OB1 CONJP PP NP N L050072 PHON oto P-RES L000521 PHON nomwi P-TOP L000514 PHON mo 29 名能未母伎吉低 * PP NP N L050068 LOG na P-RES L000521 PHON nomwi P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-GER L030565A PHON kikite 30 登母之夫流我祢 * VB-ADN L031238A PHON tomosiburu P-CONN L000504 PHON gane * ama zakaru * pina ni na kaka su * kwosi no naka * kunuti kotogoto * yama pa si mo * sizi ni aredomo * kapa pa si mo * sapa ni yukedomo * sumye kamwi no * usipaki imasu * nipi kapa no * so no tatiyama ni * toko natu ni * yuki puri sikite * oba s eru * katakapi kapa no * kiywo ki se ni * asa ywopi gotoni * tatu kwiri no * omopi sugwi me ya * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * yorodu yo no * katarapi gusa to * imada mi nu * pito ni mo tuge mu * oto nomwi mo * na nomwi mo kikite * tomosiburu gane