ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 多知夜麻爾 * PP-OB1 NP IP-REL PP NP PLN L092021 PHON tatiyama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 布里於家流由伎乎 * VB-ADN VB-STM L031559A PHON puri VB-STM L030327A PHON ok VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru N L050075 PHON yuki P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2 登己奈都爾 * IP-ADV PP NP N ADJ-STM L007194 PHON toko N L051598 PHON natu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3 見礼等母安可受 * VB-CSS L031712A LOG mi PHON redomo VB-IFC VB-STM L030020A PHON aka VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 4 加武賀良奈良之 * IP-MAT NP-PRD N L050240 N L050005B PHON kamu N L090088 PHON kara COP-ADN L031966 PHON na XTN-CLS L000806 PHON rasi * tatiyama ni * puri ok yeru yuki wo * toko natu ni * mi redomo aka zu * kamu kara na rasi