ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 可多加比能 * IP-ARG IP-ADV NP-SBJ IP-REL PP-SBJ NP IP-REL IP-ADV NP-SBJ PP NP PLN L090016 ADJ-STM L090031A PHON kata N L052551 PHON kapi P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 可波能瀬伎欲久 * PP NP N L050025 PHON kapa P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090058 LOG se ADJ-INF ADJ-STM L007086 PHON kiywo ACP-INF L000033 PHON ku 2 由久美豆能 * VB-ADC L031840A PHON yuku N L050128 PHON midu P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 多由流許登奈久 * VB-ADN L031090A PHON tayuru N L050041 PHON koto ADJ-INF ADJ-STM L007028 PHON na ACP-INF L000033 PHON ku 4 安里我欲比見牟 * VB-INF PFX-STV L000026 PHON ari VB-INF L030536A PHON gaywopi VB-ADC VB-STM L031712A LOG mi VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * kata kapi no * kapa no se kiywo ku * yuku midu no * tayuru koto na ku * ari gaywopi mi mu