ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.17.4004      (CHJ)

IP-MAT 0 多知夜麻爾 * PP IP-NMZ IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL PP NP PLN L092021 PHON tatiyama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 布理於家流由伎能 * VB-ADN VB-STM L031559A PHON puri VB-STM L030327A PHON ok VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru N L050075 PHON yuki P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 等許奈都爾 * PP NP N ADJ-STM L007194 PHON toko N L051598 PHON natu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3 気受弖和多流波 * VB-GER VB-STM L030611A PHON ke VAX-NEG-GER L000006A PHON zute VB-ADC L031910A PHON wataru P-TOP L000522 PHON pa 4 可無奈我良等曾 * NP-PRD N N L050005B PHON kamu SFX L001001 PHON nagara P-COMP L000530 PHON to P-FOC L000527 PHON so * tatiyama ni * puri ok yeru yuki no * toko natu ni * ke zute wataru pa * kamu nagara to so