ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 可伎加蘇布 * IP-ADV IP-ADV NP IP-REL PP NP IP-EPT MK-CLS L099999 PFX-MPH L000031 PHON kaki VB-CLS L030469A PHON kazwopu 1 敷多我美夜麻爾 * PLN L092056 PLN L092057 PHON putagami N L050034 PHON yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 可牟佐備弖 * IP-ADV VB-GER L030529A PHON kamusabwite 3 多低流都我能奇 * VB-ADN VB-STM L031043A PHON tat VAX-STV-ADN L000024 PHON eru PP NP N L052183 PHON tuga P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050003A PHON kwi 4 毛等母延毛 * PP CONJP PP NP N L051520 PHON moto P-TOP L000514 PHON mo PP NP N L052403 PHON ye P-TOP L000514 PHON mo 5 於夜自得伎波爾 * IP-ADV NP-PRD IP-REL ADJ-CLS ADJ-STM L007138B PHON oyazi ACP-CLS L000033 * N L052146 PHON tokipa COP-INF L031965 PHON ni 6 波之伎与之 * PP-OB1 NP IP-EPT MK-CLS L091065 ADJ-STM L007143B PHON pasikiyosi ACP-CLS L000033 * 7 和我世乃伎美乎 * PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga PP NP N L090126 PHON se P-CASE-GEN L000520 PHON no N L004266 PHON kimi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 8 安佐左良受 * IP-ADV NP-SBJ N L050139 PHON asa VB-IFC VB-STM L030841A PHON sara VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 9 安比弖許登騰比 * IP-ADV VB-GER L030071A PHON apite VB-INF L030718A N L050148 PHON koto VB-INF L031226A PHON dopi 10 由布佐礼婆 * IP-ADV IP-ADV VB-PRV L031851A N L050087 PHON yupu VB-PRV L030841A PHON sareba 11 手多豆佐波利弖 * NP-OB1 N L050012A LOG te VB-GER L031046A PHON tadusaparite 12 伊美豆河波 * IP-ADV PP NP IP-REL NP-SBJ N PLN L080013 PHON imidu N L050025 PHON kapa 13 吉欲伎可布知爾 * ADJ-ADN ADJ-STM L007086 PHON kiywo ACP-ADN L000033 PHON ki N L051214 PHON kaputi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 14 伊泥多知弖 * VB-GER L030176A VB-STM L030172A PHON ide VB-GER L031043A PHON tatite 15 和我多知弥礼婆 * IP-ADV PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-PRV VB-STM L031043A PHON tati VB-PRV L031712A PHON mireba 16 安由能加是 * IP-ADV NP-SBJ PP NP N L090066 PHON ayu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050008A PHON kaze 17 伊多久之布気婆 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007010B PHON ita ACP-INF L000033 PHON ku P-RES L000526A PHON si VB-PRV L031516A PHON pukeba 18 美奈刀爾波 * IP-ADV PP NP N L051468 PHON minatwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 19 之良奈美多可弥 * NP-SBJ N ADJ-STM L007006A PHON sira N L050017 PHON nami ADJ-INF ADJ-STM L007005B PHON taka ACP-INF L000034 PHON mi 20 都麻欲夫等 * IP-ADV NP-OB1 N L050120 PHON tuma VB-ADC L031880A PHON ywobu P-CONN L000541 PHON to 21 須騰理波佐和久 * PP-SBJ NP N L050677 N L051998 PHON su N L050970 PHON dori P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC L030843A PHON sawaku 22 安之可流等 * IP-MAT NP-SBJ PP NP IP-REL IP-ADV NP-OB1 N L052471 PHON asi VB-ADC L030545A PHON karu P-CONN L000541 PHON to 23 安麻乃乎夫祢波 * PP-SBJ NP PP NP N L050163 PHON ama P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050516 PFX L000060 PHON wo N L050007A PHON bune P-TOP L000522 PHON pa 24 伊里延許具 * NP N L051122 VB-STM L030219A PHON iri N L052401 PHON ye VB-ADC L030698A PHON kogu 25 加遅能於等多可之 * N L051162 PHON kadi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050072 PHON oto ADJ-CLS ADJ-STM L007005B PHON taka ACP-CLS L000033 PHON si 26 曾己乎之毛 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP PRO-N L042043 PHON soko P-CASE-ACC L000534 PHON wo P-RES L000526A PHON si P-TOP L000514 PHON mo 27 安夜爾登母志美 * IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004062B PHON aya COP-INF L031965 PHON ni ADJ-INF ADJ-STM L007025 PHON tomosi ACP-INF L000034 PHON mi 28 之怒比都追 * IP-ADV VB-CTT L030886A PHON sinwopitutu 29 安蘇夫佐香理乎 * PP-SRC-OB1 NP IP-REL VB-ADC L030041A PHON aswobu N-DVB L030769B PHON sakari P-CASE-ACC L000534 PHON wo 30 須売呂伎能 * IP-ADV NP IP-REL PP-SBJ NP N L052029 PHON sumyeroki P-CASE-GEN L000520 PHON no 31 乎須久爾奈礼婆 * VB-ADC L031946A PHON wosu N L051337 PHON kuni COP-PRV L031966 PHON nareba 32 美許登母知 * IP-ADV NP-OB1 N L050752 PHON mikoto VB-INF L031761A PHON moti 33 多知和可礼奈婆 * VB-CND VB-STM L031043A PHON tati VB-CND L031898A PHON wakareba 35 吉民婆安礼騰母 * IP-ADV PP NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030332A PHON okure VAX-STV-ADN L000022 PHON taru 34 於久礼多流 * N L004266 PHON kimi P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV VB-CSS L030125A PHON aredomo 37 美知由久和礼播 * PP NP IP-REL NP IP-EPT MK-ADI L091026 N L050495 N L052078 PHON tama N L051802 PHON poko COP-ADI L031965 PHON no 36 多麻保許乃 * N L050091 PHON miti VB-ADC L031840A PHON yuku PRO-N L042059 PHON ware P-TOP L000522 PHON pa 38 之良久毛能 * IP-ADV PP-SRC-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP N L050343 ADJ-STM L007006A PHON sira N L050115 PHON kumo P-CASE-GEN L000520 PHON no 39 多奈妣久夜麻乎 * VB-ADC L031055A PHON tanabiku N L050034 PHON yama P-CASE-ACC L000534 PHON wo 40 伊波祢布美 * IP-ADV NP-OB1 N N L050014 PHON ipa N L050036 PHON ne VB-INF L031553A PHON pumi 41 古要敞奈利奈婆 * VB-CND VB-STM L030747A PHON kwoye VB-STM L031577A PHON pyenari VAX-PRF-CND L000018 PHON naba 42 孤悲之家久 * IP-NMZ-XPR ADJ-NML ADJ-STM L007103B PHON kwopwisi ACP-NML L000033 PHON kyeku 43 気乃奈我家牟曾 * PP-SBJ NP N L050033A PHON ke P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ-ADC ADJ-STM L007007B PHON naga ACP-STM L000033 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-FOC L000527 PHON so 44 則許母倍婆 * IP-MAT IP-ADV NP-OB1 PRO-N L042043 PHON soko VB-PRV L030399A PHON mopeba 45 許己呂志伊多思 * PP-SBJ NP N L050037 PHON kokoro P-RES L000526A PHON si ADJ-CLS ADJ-STM L007010B PHON ita ACP-CLS L000033 PHON si 46 保等登芸須 * IP-MAT NP-PRD IP-REL PP NP NP N L050160 PHON pototogisu 48 多麻爾母我 * N L051318 PHON kowe P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC VB-STM L030072A PHON ape VB-ADC L031346A PHON nuku 47 許恵爾安倍奴久 * N L052078 PHON tama COP-INF L031965 PHON ni P-FNL-OPT L000515 PHON moga 49 手爾麻吉毛知弖 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP NP N L050012A LOG te P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER VB-STM L031618A PHON maki VB-GER L031761A PHON motite 50 安佐欲比爾 * PP NP N N L050139 PHON asa N L052415 PHON ywopi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 51 見都追由可牟乎 * IP-ADV VB-CTT L031712A LOG mi PHON tutu VB-ADC VB-STM L031840A PHON yuka VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-CONN L000552 PHON wo 52 於伎弖伊加婆乎思 * IP-ADV IP-ADV VB-GER L030327A PHON okite VB-CND L030145A PHON ikaba ADJ-CLS ADJ-STM L007229B PHON wosi ACP-CLS L000033 * * kaki kazwopu * putagami yama ni * kamusabwite * tat eru tuga no kwi * moto mo ye mo * oyazi * tokipa ni * pasikiyosi * * wa ga se no kimi wo * asa sara zu * apite koto dopi * yupu sareba * te tadusaparite * imidu kapa * kiywo ki kaputi ni * ide tatite * wa ga tati mireba * ayu no kaze * ita ku si pukeba * minatwo ni pa * sira nami taka mi * tuma ywobu to * su dori pa sawaku * asi karu to * ama no wo bune pa * iri ye kogu * kadi no oto taka si * soko wo si mo * aya ni tomosi mi * sinwopitutu * aswobu sakari wo * sumyeroki no * wosu kuni nareba * mikoto moti * tati wakareba * okure taru * kimi pa aredomo * tama poko no * miti yuku ware pa * sira kumo no * tanabiku yama wo * ipa ne pumi * kwoye pyenari naba * kwopwisi kyeku * ke no naga kye mu so * soko mopeba * kokoro si ita si * pototogisu * kowe ni ape nuku * tama ni moga * te ni maki motite * asa ywopi ni * mi tutu yuka mu wo * okite ikaba wosi *