ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.17.4008      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 安遠迩与之 * IP-ADV IP-ADV PP-SRC-OB1 NP IP-EPT MK-CLS L091001 N ADJ-STM L007042A PHON awo N L050126 PHON ni ADJ-CLS ADJ-STM L007015B PHON yo ACP-CLS L000033 PHON si 1 奈良乎伎波奈礼 * PLN L092001 PHON nara P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030587A VB-STM L030612A PHON ki VB-INF L031428A PHON panare 2 阿麻射可流 * PP NP IP-REL VB-ADC N L050001B PHON ama VB-ADC L030770A PHON zakaru 3 比奈爾波安礼登 * N L050089 PHON pina P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV VB-CSS L030125A PHON aredo 4 和賀勢故乎 * IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050285 PHON sekwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 5 見都追志乎礼婆 * VB-CTT L031712A LOG mi PHON tutu P-RES L000526A PHON si VB-PGS-PRV L031957A PHON woreba 6 於毛比夜流 * PP NP IP-REL VB-ADC L030398A VB-STM L030399A PHON omopi VB-ADC L031823A PHON yaru 7 許等母安利之乎 * N L050041 PHON koto P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-ADN VB-STM L030125A PHON ari VAX-SPST-ADN L000015 PHON si P-CONN L000552 PHON wo 8 於保伎美乃 * IP-ADV NP-SBJ PP NP N L050267 ADJ-STM L007009A PHON opo N L004266 PHON kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 9 美許等可之古美 * N L050752 PFX-HON L000035 PHON mi N L050148 PHON koto ADJ-INF ADJ-STM L007078B PHON kasikwo ACP-INF L000034 PHON mi 10 乎須久爾能 * IP-ADV NP-OB1 IP-REL VB-ADC L031946A PHON wosu PP NP N L051337 PHON kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no 11 許等登理毛知弖 * N L050041 PHON koto VB-GER L031256A VB-STM L031258A PHON tori VB-GER L031761A PHON motite 12 和可久佐能 * IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK-ADI L080152 N L050370 ADJ-STM L007209 PHON waka N L050114 PHON kusa COP-ADI L031965 PHON no 13 安由比多豆久利 * N L050886 PHON ayupi VB-INF L031045A N L050012B PHON ta VB-INF L031144A PHON dukuri 14 無良等理能 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L050681 ADJ-STM L004060 PHON mura N L050970 PHON tori COP-ADI L031965 PHON no 15 安佐太知伊奈婆 * VB-CND N L050139 PHON asa VB-STM L031043A PHON dati VB-CND L030186A PHON inaba 16 於久礼多流 * PP-SBJ NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030332A PHON okure VAX-STV-ADN L000022 PHON taru 17 阿礼也可奈之伎 * PRO-N L042083 PHON are P-FOC L000537 PHON ya ADJ-ADN ADJ-STM L007022 PHON kanasi ACP-ADN L000033 PHON ki 18 多妣爾由久 * IP-MAT PP NP IP-REL PP NP N L050049 PHON tabi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC L031840A PHON yuku 19 伎美可母孤悲無 * N L004266 PHON kimi P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo VB-ADC VB-STM L030731A PHON kwopwi VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 20 於毛布蘇良 * IP-MAT IP-ADV NP-SBJ IP-REL VB-ADC L030399A PHON omopu N L052049 PHON swora 21 夜須久安良祢婆 * ADJ-INF ADJ-STM L007002 PHON yasu ACP-INF L000033 PHON ku VB-PRV VB-STM L030125A PHON ara VAX-NEG-PRV L000006A PHON neba 22 奈気可久乎 * IP-ADV PP-OB1 IP-NMZ VB-NML L031276A PHON nagekaku P-CASE-ACC L000534 PHON wo 23 等騰米毛可祢低 * VB-INF L031215A PHON todome P-TOP L000514 PHON mo VB-GER L030505A PHON kanete 24 見和多勢婆 * IP-ADV VB-PRV L031715A VB-STM L031712A LOG mi VB-PRV L031908A PHON wataseba 25 宇能婆奈夜麻乃 * NP-PRD N L052262 PP NP N L052558 PHON u P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050083 PHON pana PP NP N L050034 PHON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 26 保等登芸須 * N L050160 PHON pototogisu 27 祢能未之奈可由 * PP-OB1 NP N L050082 PHON ne P-RES L000521 PHON nomwi P-RES L000526A PHON si VB-CLS VB-STM L031267A PHON naka VAX-PASS-CLS L000011 PHON yu 28 安佐疑理能 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV IP-ADV NP-OB1 IP-REL IP-ADV NP N L050279 N L050139 PHON asa N L090101 PHON gwiri COP-ADI L031965 PHON no 29 美太流流許己呂 * VB-ADN L031692A PHON midaruru N L050037 PHON kokoro 30 許登爾伊泥弖 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L050148 PHON koto COP-INF L031965 PHON ni VB-GER L030172A PHON idete 31 伊波婆由遊思美 * VB-CND L030199A PHON ipaba ADJ-INF ADJ-STM L007222B PHON yuyusi ACP-INF L000034 PHON mi 32 刀奈美夜麻 * PP-GOL-OB2 NP NP PLN L092035 PLN L092034 PHON twonami N L050034 PHON yama 33 多牟気能可味爾 * PP NP PLN L090278 PHON tamuke P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050005A PHON kamwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 34 奴佐麻都里 * IP-ADV NP-OB1 N L051646 PHON nusa VB-INF L031649A PHON maturi 35 安我許比能麻久 * PP-SBJ NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-NML L030730A VB-STM L030732A PHON kopi VB-NML L031387A PHON nomaku 36 波之家夜之 * IP-ARG PP-OB1 NP PP NP IP-EPT MK-CLS L091065 ADJ-STM L007144B PHON pasikyeyasi ACP-CLS L000033 * 37 吉美賀多太可乎 * N L004266 PHON kimi P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L052053 PHON tadaka P-CASE-ACC L000534 PHON wo 38 麻佐吉久毛 * IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L050526 PFX L000062 PHON ma ADJ-STM L007230B PHON saki ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo 39 安里多母等保利 * VB-INF L030130A PFX-STV L000026 PHON ari PFX L000042 PHON ta VB-INF L031765A PHON motopori 40 都奇多多婆 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ N L050004A PHON tukwi VB-CND L031043A PHON tataba 41 等伎毛可波佐受 * PP NP N L050059 PHON toki P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L030507A PHON kapasa VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 42 奈泥之故我 * PP-ADV NP PP NP N N L051560 PHON nadesi N L050028 PHON kwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 43 波奈乃佐可里爾 * PP NP N L050083 PHON pana P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L030769B PHON sakari P-CASE-DAT L000519 PHON ni 44 阿比見之米等曾 * VB-IMP VB-STM L030071A PHON api VB-STM L031712A LOG mi VAX-CTV-IMP L000010 PHON sime P-COMP L000530 PHON to P-FOC L000527 PHON so * awo ni yo si * nara wo ki panare * ama zakaru * pina ni pa aredo * wa ga sekwo wo * mi tutu si woreba * omopi yaru * koto mo ari si wo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * wosu kuni no * koto tori motite * waka kusa no * ayupi ta dukuri * mura tori no * asa dati inaba * okure taru * are ya kanasi ki * tabi ni yuku * kimi ka mo kwopwi mu * omopu swora * yasu ku ara neba * nagekaku wo * todome mo kanete * mi wataseba * u no pana yama no * pototogisu * ne nomwi si naka yu * asa gwiri no * midaruru kokoro * koto ni idete * ipaba yuyusi mi * twonami yama * tamuke no kamwi ni * nusa maturi * a ga kopi nomaku * pasikyeyasi * * kimi ga tadaka wo * ma saki ku mo * ari ta motopori * tukwi tataba * toki mo kapasa zu * nadesi kwo ga * pana no sakari ni * api mi sime to so